قىزىلورداداعى زك-169/5 مەكەمەسىندە جازاسىن وتەپ جاتقان "ساياسي تۇتقىن" ەرجان ەلشىباەۆ قارسىلىق رەتىندە ءوزىن جاراقاتتاعان. 16 شىلدەگە قاراعان ءتۇنى اۋرۋحانادا ونىڭ اسقازانىنا وپەراتسيا جاسالدى. بۇل تۋرالى قىزىلوردالىق بەلسەندىلەردىڭ سوزىنە سۇيەنگەن ازاتتىق راديوسى حابارلادى. 

بەلسەندى مۇراتبەك بايماعامبەتوۆتىڭ ازاتتىققا ايتۋىنا قاراعاندا، ماۋسىم ايىنىڭ سوڭىندا تۇرمە اكىمشىلىگى ەلشىباەۆتى "بۋرباراك" دەپ اتالاتىن ءتارتىبى قاتاڭ باراكقا "رەجيمدى قاساقانا بۇزۋشى" رەتىندە قاماعان. بەلسەندى "قۇزىرلى ورگانداردىڭ قيتۇرقى ارەكەتى" ونى ءوز-وزىنە قول سالۋعا يتەرمەلەگەن بولۋى مۇمكىن دەپ توپشىلايدى.

"نەگىزى ادامنىڭ وزىنە قول سالۋى وڭاي نارسە ەمەس قوي. ابدەن اشىنعان ادام عانا وعان امالسىزدان بارادى. نەگىزى كەشە ونىڭ مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتۋ جونىندە ءوتىنىشى قارالۋى ءتيىس ەدى. قارالعانى-قارالماعانى بەلگىسىز. ەندى سول قۇزىرلى ورگانداردىڭ قيتۇرقى ارەكەتتەرى ونى ءماجبۇرلى تۇردە وزىنە قول سالۋعا يتەرمەلەپ وتىر" دەدى بايماعامبەتوۆ.

اقپاراتقا قاراعاندا، ونىمەن بىرگە تاعى ءبىر سوتتالۋشى دا "تۇرمە اكىمشىلىگىنىڭ زاڭسىز ارەكەتتەرىنە قارسىلىق رەتىندە" وزىنە قول سالعان. قازىر ولاردىڭ جاعدايى بەلگىسىز.

تۇرمە اكىمشىلىگى بۇل وقيعا جايلى ءالى رەسمي اقپارات تاراتقان جوق.

ءبىر اپتا بۇرىن دا ەلشىباەۆ تاۋەلسىز باسىلىمداردى بەرۋدەن باس تارتقان تۇرمە اكىمشىلىگىنىڭ ارەكەتىنە قارسىلىق رەتىندە قولىن تىككەن ەدى.سول كەزدە قىزىلوردا وبلىسىنىڭ قاجد اۋەلى اقپاراتتى تەرىستەپ، ارتىنشا راستاعان. دەپارتامەنت سول كەزدە ەلشىباەۆتىڭ ءتارتىبىن "ناشار", مىنەز-قۇلقىن "تەرىس" دەپ سيپاتتاعان.

ەرجان ەلشىباەۆ – جاڭاوزەندەگى جۇمىسسىزدىق ماسەلەسىن كوتەرگەن بەلسەندى. 2019 جىلى قازان ايىندا جاڭاوزەن سوتى ونى 5 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرعان.

ەلشىباەۆتىڭ ءوزى جانە قۇقىق قورعاۋشىلار، جاقتاستارى ءىستىڭ ساياسي استارى بار دەپ سانايدى. ەلشىباەۆتىڭ ءىسىن ساراپتاعان قۇقىق قورعاۋشىلار ونى "ساياسي تۇتقىن" دەپ اتاعان.

"The Qazaq Times"