قازاقستاننىڭ بۇرىنعى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى ەلجان ءبىرتانوۆ "سك-فارماتسيا" كومپانياسىنىڭ بۇرىنعى باسشىسى بەرىك ءشارىپتىڭ سوتىندا كۋاگەر رەتىندە سويلەپ، كومپانيا باسشىسىنىڭ كىناسى جوعىن ايتتى. بۇل تۋرالى ازاتتىق راديوسى حابارلادى.

بەرىك شارىپكە ەكى باپ بويىنشا ايىپ تاعىلعان: "قىزمەتتىك وكىلەتىن اسىرا پايدالانۋ" (361-باپ، 4-تارماق 3-پۋنكت) جانە "زاڭسىز قارۋ-جاراق ساقتاۋ، الۋ، تاسىمالداۋ" (287-باپ 2-تارماق 3-4 پۋنكتەر).

بۇعان دەيىن ايىپتاۋ تارابى بەرىك ءشارىپ بىلتىر ىندەت كەزىندە ء"بىر رەتتىك قورعانىش كيىمدەرىن ساتىپ الۋ بويىنشا باسقا تاسىمالداۋشىلارعا قاراعاندا قىمباتىراق باعا ۇسىنىپ، سونىڭ وزىندە ءونىمدى ۋاقىتىندا جەتكىزبەگەن كومپانياعا باسىمدىق بەردى" دەپ ايىپتاعان. سونىڭ سالدارىنان ەلدە قورعانىش كيىم تاپشىلىعى تۋىنداپ، ناتيجەسىندە دارىگەرلەر جاپپاي كوروناۆيرۋسقا شالدىققان.

بۇرىنعى مينيستر ايىپتاۋ تارابىنىڭ ايتقاندارىمەن كەلىسپەي، بىلتىر قورعانىش كيىم تاپشىلىعىنىڭ تۋىنداۋىنا "سك-فارماتسيا" ەمەس، قىتاي تارابى كىنالى دەپ مالىمدەگەن.

– "Cك-فارماتسيا" مەن بەرىك ءشارىپ تاسىمالداۋدى كەشىكتىرگەن جوق، قاساقانا ارەكەت ەتتى دەۋ مۇلدە قيسىنسىز. بۇل فورس-ماجور، قىتايداعى پروتسەستىڭ كەشىكتىرىلۋى. قىتاي تارابى قازاقستانمەن جاساسقان كەلىسىم-شارتتاردى ورىندامادى. سايكەسىنشە، قازاقستاندىق تاراپ "سك-فارماتسيادان" ۋاقىتىندا زاتتاردى الا المادى. بۇل ازاماتتىق-قۇقىقتىق قاتىناس، مۇنداي نارسەلەر بولىپ تۇرادى، - دەدى ءبىرتانوۆ.

ونىڭ ايتۋىنشا، "سك-فارماتسيا" قازاقستانعا تەزىرەك تاۋاردى جەتكىزۋگە تىرىسقان.

"بۇل جەردە بەرىك ءشارىپتىڭ جەكە كىناسى جوق. كەرىسىنشە، ول قورعانىش كيىمدەردى مۇمكىندىگىنشە جىلدام جەتكىزۋگە تىرىستى... ول نەندەي قىلمىس جاسادى، بىلمەيمىن. ونى ادال قىزمەتكەر دەپ سانايمىن. وزگە ارىپتەستەر دە ءسوزىمدى دالەلدەي الادى. مەنىڭ تارابىمنان وعان قىسىم جاسالعان جوق. ماعان جاعۋ ءۇشىن بىرەۋگە قانداي دا ءبىر باسىمدىق بەردى دەگەننەن دە ەشقانداي قيسىن كورىپ تۇرعان جوقپىن. ماعان سول كەزدە، قازىر دە تەندەردەن كىمنىڭ ۇتقانى-ۇتاتىنى ءبارىبىر" دەدى بۇرىنعى مينيستر.

قازتاگ-تىڭ جازۋىنشا، ءبىرتانوۆ كومپانيانىڭ بۇرىنعى باسشىسى توتەنشە جاعداي كەزىندە ءدارىحانالاردا ءدارى-دارمەكتىڭ تاپشى بولعانىنا دا كىنالى ەمەس دەگەن. بۇرىنعى ءمينيستردىڭ پىكىرىنشە، "سك-فارماتسيانىڭ" ماقساتى مەن مىندەتى اۋرۋحانالارعا ءدارى-دارمەك ساتىپ الۋ. ال دارىحانالارداعى دارىلەرگە ول جاۋاپ بەرمەيدى.

"بۇل جەكە نارىق. دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ونى ەشقاشان باقىلاعان ەمەس" دەدى ول.

بەرىك ءشارىپتىڭ ءىس بويىنشا العاشقى سوت تىڭداۋى 21 ساۋىردە باستالدى. ول كەزدە قورعاۋ تارابى بەرىك ءشارىپتى ۇيقاماققا جىبەرۋدى سۇراعان، بىراق ءوتىنىشى قاناعاتتاندىرىلماعان.

سوتتان حابار تاراتقان كەي اقپارات اگەنتتىكتەردىڭ مالىمەتىنشە، بەرىك ءشارىپ "قىزمەتتىك وكىلەتىن اسىرا پايدالانۋ" بابى بويىنشا ايىپتى مويىنداماعان، ال "زاڭسىز قارۋ-جاراق ساقتاۋ، الۋ، تاسىمالداۋ" بابى بويىنشا ايىپپەن كەلىسەدى.

"The Qazaq Times"