ەۋرووداق قىرعىزستاننىڭ باتكەن وبلىسىندا قارۋلى قاقتىعىستان قازا بولعانداردىڭ وتباسىنا 170 مىڭ ەۋرو (17 ملن سوم نەمەسە شامامەن 260 مىڭ دوللار) كولەمىندە گۋمانيتارلىق كومەك بەرەدى.

ەو-نىڭ قىرعىزستانداعى وكىلدىگى قارجىلاي كومەك باتكەن وبلىسىندا قاقتىعىستان قاتتى زارداپ شەككەن اۋداندا تۇراتىن كەمىندە التى مىڭ تۇرعىنعا بەرىلەتىنىن حابارلادى. كومەك قىرعىزستانداعى قىزىل اي ۇيىمى ارقىلى ۇلەستىرىلەدى.

"تۇرعىندارعا بۇدان بولەك، بۇلىنگەن ۇيلەردى جوندەۋ ءۇشىن ماتەريالدار، العاشقى كومەك زاتتارى، گيگيەنا، تۇرمىستىق زاتتار بەرىلەدى" دەدى ەۋرووداقتىڭ قىرعىزستانداعى وكىلدىگى.

28-30 ساۋىردە قىرعىز-تاجىك شەكاراسىندا بولعان قارۋلى قاقتىعىستان 154 ادام زارداپ شەككەن، 36 ادام قازا بولعان. اراسىندا بالالار دا بار. تاجىك بيلىگى 19 ادامنىڭ مەرت بولعانىن، 87 ادامنىڭ جارالانعانىن حابارلادى.

قىرعىزستاننىڭ باتكەن وبلىسىندا 136 ءۇي، بىرقاتار مەكتەپتەر مەن شەكارا بەكەتتەرى قيراعان. شامامەن 58 مىڭ ادام ۇيلەرىنەن قاشۋعا ءماجبۇر بولعان. تاجىكستان 14 ءۇيدىڭ تولىق قيراعانىن، ەكى ءۇي مەن ءبىر شارۋاشىلىق نىسانىنىڭ جارتىلاي بۇزىلعانىن حابارلادى. شامامەن 15 مىڭ ادام قاقتىعىس ايماعىنان ەۆاكۋاتسيالانعان. ەكى تاراپ ءبىر-ءبىرىن كىنالاپ، اۋىر باپتار بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعادى.

"The Qazaq Times"