سادىر جاپاروۆتىڭ جاڭا بيلىگى 30 جىلدان بەرى حاتتالىپ بەكىتىلمەگەن قىرعىز-وزبەك شەكاراسىن شەگەندەۋدە اۋقىمدى ءارى باتىل قادامعا بارعان ەدى. الايدا، قىرعىز قوعامىنداعى نارازىلىق بۇل قادامدى كەرى تارتىپ تۇرعانداي. قازىر ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى مەملەكەتتىك كوميتەتىنىڭ جەتەكشىسى قامشىبەك تاشيەۆتىڭ ءوزى شاعىمشىلدار كوبەيسە شەكارا كەلىسىمى جۇزەگە اسپاي قالۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.

قىرعىز ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى مەملەكەتتىك كوميتەت توراعاسى 24-25 ناۋرىز ارالىعىندا تاشكەنتتە وزبەكستاندىق ارىپتەستەرىمەن شەكارا ماسەلەسىن تالقىلاپ، جاڭا كەلىسىمدەرگە قول قويىپ قايتقان ەدى. وسىدان كەيىن جاپاروۆ بيلىگى «وزبەكستانمەن شەكارا ماسەلەسى 100 پايىز شەشىمىن تاپتى» دەگەن. بىراق، قىرعىز قوعامىندا شەكارا كەلىسىمىنە قاتىستى كۇدىك پەن نارازى پىكىر كوبەيدى. ولاردىڭ كەيبىرى قىرعىز بيلىگى وزبەك تاراپقا جەر بەرىپ جاتىر دەگەن دە سوزدەردى ايتتى. ال، وعان كەشە تاشيەۆ جاۋاپ بەرىپ: «قىرعىزستان وزبەكستانعا ءبىر مەتر دە جەر بەرگەمىز جوق»، – دەدى.

تاشيەۆ پەن شەكارا ءىسى بويىنشا جاپاروۆ تاعايىنداعان ارنايى وكىل نازىربەك بورىباەۆ كەشە شەكارا ايماقتاعى حالىققا ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ، باتكەننىڭ بىرنەشە اۋىلى مەن اۋدانىن ارالادى. وندا قىرعىز جوعارى لاۋازىمدىلارى وزبەكستانمەن كەلىسىمدەردىڭ مازمۇندارىن حالىققا ءتۇسىندىرىپ ءجۇر. تاشيەۆتىڭ مالىمدەمەسىنە قاراعاندا داۋلى اۋماقتاردىڭ كوبى قىرعىزستاننىڭ پايداسىنا شەشىلگەن. ايتالىق، وشتىڭ قاراسۋ ءوڭىرىنىڭ وزىنەن 13 مىڭ گەگتار اۋماق قىرعىزستان پايداسىنا بەرىلگەن.

شەكارا ماسەلەسىن شەشۋ قىرعىزستان جاڭا بيلىگىنىڭ الدىندا تۇرعان ەڭ اۋىر ءارى ماڭىزدى مىندەت بولىپ تۇرعان. ەگەر وزبەكستانمەن شەكارا ماسەلەسى تولىق شەشىمىن تاپسا بىشكەك بيلىگى ءۇشىن ۇلكەن جەڭىلدىك بولادى. پرەزيدەنت جاپاروۆ قىرعىز اقپارات قۇرالدارىنا بەرگەن سۇحباتتارىنىڭ بىرىندە تاجىكستانمەن دە شەكارا ماسەلەسى بويىنشا سويلەسۋلەردىڭ بولاتىنىن ايتقان. قوس داۋلى شەكارانى بەكىتە السا سادىر جاپاروۆ سونىمەن دە قىرعىز تاريحىنداعى ەلەۋلى تۇلعا بولىپ قالماق.

“The Qazaq Times”