نۇر-سۇلتاندا ونداعان ادام پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ الدىنا جينالىپ، بەلگىلى ءبىر سوت ۇكىمدەرىنە قاتىستى نارازىلىعىن ءبىلدىرىپ جاتىر.

سونىمەن قاتار، ولار پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقاەۆپەن كەزدەسۋدى تالاپ ەتىپ، كەشكە دەيىن عيمارات الدىنان كەتپەيتىنىن ايتىپ وتىر. مالىمەتتەر بويىنشا، نارازىلار «جوعارعى سوت توراعاسى جاقىپ اسانوۆتىڭ وتستاۆكاعا كەتۋىن» تالاپ ەتەدى. جينالعانداردىڭ ىشىندە «زاڭسىز سوت شەشىمىنىڭ نەگىزىندە جالعىز باسپاناسىنان ايىرىلدىق»، «بالاسىنىڭ ءولىمىن دۇرىس تەرگەمەدى»، «جاقىنىن جازىقسىز تۇرمەگە وتىرعىزدى» دەپ كەلگەندەر بولعان. نارازىلاردىڭ اراسىندا الماتى، كوكشەتاۋ، پەتروپاۆل جانە پاۆلودار قالالارىنان بارعان ادامدار بار.

نارازى توپ وسىمەن ەكىنشە رەت پرەزيدەنت توقاەۆپەن كەزدەسۋدى تالاپ ەتىپ وتىر. بىرىنشە رەت ولار نۇر-سۇلتاندا 4 ماۋسىمدا جينالىپ، «نۇر وتان» پارتياسىنىڭ ورتالىق عيماراتىنا جينالعان.

"The Qazaq Times"