ارىستاعى وق-ءدارى قويماسى كوشىرىلەدى.

قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ارىس پەن ماڭايىنداعى اۋىلداردان جالپى سانى 30700 وق-ءدارى تابىلعان. جارىلىستان كەيىن وق-دارىلەر قالادان 60 شاقىرىم جەردەگى ارنايى قويماعا جەتكىزىلىپ، زالالسىزداندىرىلىپ جاتىر. ەندى ەكى اپتا كولەمىندە قارۋ-جاراق، جارىلعىش سناريادتاردى ايماقتان كوشىرۋ جۇمىستارى باستالماق. قازىرگى ۋاقىتتا اسكەريلەر دايىندىق جۇمىستارىن جۇرگىزۋدە.

24 ماۋسىمدا ارىس قالاسىنداعى اسكەري قويمالاردىڭ بىرىندە جارىلىس بولعان. سالدارىنان ەكى ادام قازا تاۋىپ، 165 ادام مەديتسينالىق كومەككە جۇگىندى. ارىستاعى اسكەري بولىمشە اۋماعىنداعى وق-ءدارى قويماسىندا جارىلىستار تىيىلىپ، 28 ماۋسىمنان باستاپ تۇرعىندار ۇيلەرىنە قايتارىلدى. قورعانىس  مينيسترلىگى ارىس قالاسىنىڭ اۋماعىن جارىلماي قالعان وق-دارىلەردەن تازارتۋ ءۇشىن ارنايى ساپەرلەر توبىن قۇرعان.

"The Qazaq Times"