ماۋسىم ايى باستالعالى بەرى ءۇندىستاننىڭ سولتۇستىك جانە شىعىس ايماقتارىندا اۋا تەمپەراتۋراسى رەكوردتىق دەڭگەيدە تۇردى. ورتالىق قالا جاڭا-دەليدە 10 ماۋسىم كۇنى تاريحتاعى ەڭ جوعارى تەمپەراتۋرا تىركەلدى. ءۇندىستان ۇكىمەتىنىڭ رەسمي مالىمەتىنە قاراعاندا، اي باسىنان بەرى اپتاپ ىستىقتان 186 ادام كوز جۇمعان. 

ءۇندىستان اقپارات قۇرالدارىنداعى حابارلارعا قاراعاندا، جوعارى تەمپەراتۋرا ەل شىعىسىنداعى بيحار پروۆينتسياسىنىڭ تۇرعىندارىنا كوبىرەك قيىندىقتار اكەلۋدە. سولتۇستىك ايماقتار، جاڭا-دەليگە جاقىن پروۆينتسيالاردا اۋا تەمپەراتۋراسى 50 س°-تان اسىپ كەتكەن. ءبىر ايدان استام ۋاقىت جالعاسقان اپتاپ ىستىق ماۋسىم ايىندا ءتىپتى كۇشەيگەن. تەمپەراتۋرانىڭ جوعارلاۋىنان كورشىلەس بانگلادەش حالقى دا زارداپ شەگۋدە. 

ايتا كەتەيىك، بۇۇ-نىڭ بىلتىرعى مالىمەتىندە جەر كليماتىنىڭ وزگەرىسى قازىرگى قارقىنمەن جالعاسا بەرسە، وعان قارسى شارالار تەز ارادا جاسالماسا، ەندى 50 جىلدان كەيىن ءۇندىستان مەن بانگلادەشتىڭ باسىم كوپ وڭىرلەرىندە ادام ءومىر سۇرۋگە مۇمكىن بولماي قالادى. سەبەبى، ءۇندى مۇحيتىنا ءتان اۋا اعىستارى تەڭىزدىڭ ىلعال اۋاسىن قۇرلىققا شىعارىپ تۇرادى. قۇرلىقتا جوعارى تەمپەراتۋرا مەن تەڭىزدىڭ ىلعال اۋاسى ىلعال ىستىقتى قالىپتاستىرىپ، ادامداردىڭ تىنىس الۋىنا ۇلكەن كەدەرگى كەلتىرەدى. 30 س° شاماسىنداعى ىلعال ىستىق پەن تۋرا سونداي شاماداعى قۇرعاق ىستىق ادامداردىڭ ءومىر ءسۇرۋى ءۇشىن ۇلكەن پارىقتاردى تۋدىرادى.

“The Qazaq Times”