پالەستينا ازاتتىق ۇيىمدارى حابار تاراتىپ، يزرايل ازاماتتارىنىڭ قارۋلى پوليتسيانىڭ قولداۋىندا يەرۋساليمدەگى ءال-اقسا مەشىتىنە "شابۋىل" جاساعانىن ايتتى. ولار مۇسىلماندار ۇلىقتاعان مەشىتكە كىرگەن يزرايل ازاماتتارىن «ۇشقارى توپ» دەپ ايىپتاعان.

يەرۋساليمدەگى ءال-اقسا مەشىتى مۇسىلماندار ءۇشىن قاسيەتتى عيبادات ورىندارىنىڭ ءبىرى بولىپ سانالادى. بۇدان تىس اتالعان مەشىت اسا قۇندى تاريحي جادىگەر قاتارىندا. سونداي-اق، وندا مۇراجاي، مەدرەسە جانە تاريحي قۇرىلىستار ورنالاسقان.

يزرايل تارابى مەشىتكە تاريحي قازبا جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتقانىن العا تارتادى. ايتۋلارىنا قاراعاندا مەشىتتە سۇلەيمەن پايعامباردىڭ قابىرى بار. عىلىمي زەرتتەۋ جۇمىستارى سوعان باعىتتالعان.  الايدا، يزرايل پوليتسياسىنىڭ قولداۋىنداعى بۇل ارەكەتتەر پالەستينالىقتار مەن ەۆرەيلەر اراسىنداعى قايشىلىقتى ودان ارى ءورشىتىپ، پوليتسيا مەن جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ اراسىندا قاقتىعىستاردى جيىلەتكەن.

بۇعان بايلانىستى تۇركيا تارابى مالىمدەمە جاساپ، يەرۋساليمدەگى ارەكەتتى تەز ارادا توقتاتۋعا شاقىرعان.  

 “The Qazaq Times”