قىرعىزستاننىڭ پرەمەر-ءمينيسترى مۋحاممەدكالىي ابىلگازيەۆ تۋيگۋناالى ابدرايموۆدۋ ۇكىمەتتىڭ شۋ وبلىسىنداعى وكىلى قىزمەتىنەن بوساتتى.

وسىعان دەيىن تۋيگۋناالى ابدرايموۆ سوكۋلۋك اۋدانى، وروك اۋىلىنداعى جەرگىلىكتى تۇرعىندار اراسىندا بولعان جانجالدى زەرتتەۋگە بارعان جۋرناليستەردىڭ ءبىرىنىڭ ءتۇرىن كەلەكە ەتكەنى تۋرالى ۆيدەو تاراعان. بۇل قوعامدى ءدۇر سىلكىندىرىپ، جۋرناليستەر نارازىلىعىن تۋعىزعان.

6 ماۋسىمدا ءبىر توپ جۋرناليست شۋ وبلىستىق اكىمدىگىنە بارىپ، ابدرايموۆتىڭ وزىنەن تۇسىنىكتەمە بەرۋىن تالاپ ەتكەن. وندا ۇكىمەت وكىلى جۋرناليستەن كەشىرىم سۇراماعان.

كەيىن قوعام بەلسەندىلەرى ونىڭ قىزمەتىنەن كەتۋىن تالاپ ەتتى.

"The Qazaq Times"