اۋعانستاننىڭ ورتالىق قالاسى كابۋلدا ناتو كۇشتەرىنىڭ اسكەري كولىگىنە شابۋىل جاسالىپ، 4 ادام قازا تاپتى. جارىلعىش تيەلگەن كولىكپەن جاسالعان شابۋىلدى ەلدەگى تاليبان ۇيىم ءوز موينىنان العان.

اۋعانستان ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ وكىلى تاراتقان مالىمەتكە قاراعاندا، شابۋىل كابۋلدىڭ يەكات-تۋت اۋدانىندا بولعان. شابۋىلدان 4 ادام قازا تاۋىپ، 3 ادام جاراقات العان. مالىمەتتە قازا بولعاندار بەيبىت تۇرعىندار ەكەنى ايتىلعان. الايدا، ناتو كۇشتەرىنەن قازا بولعانداردىڭ بار-جوعى انىق ەمەس.

ال، تاليبان ۇيىمى مالىمدەمە تاراتىپ، شابۋىلدى ءوز موينىنا الدى جانە ناتو كۇشتەرىنەن 10 اسكەردىڭ قازا تاپقانىن ايتقان. ءارى، تالىپتەر شابۋىلدىڭ ماقساتتى تۇردە شەتەلدىك كۇشتەرگە باعىتتالعانىن اتاپ وتكەن.

تاليبان تارابى ەلدەن شەتەل اسكەرلەرىنىڭ شىعىپ كەتۋىن تالاپ ەتۋدە. ءارى، بۇل باعىتتا رەسەيمەن كەلىسسوزدەر دە جۇرگىزۋدە. اقش پەن تاليبان اراسىنداعى، سونداي-اق، اۋعانستاننىڭ ىشكى ديالوگتارىنىڭ جاقسارۋىنا قاراماستان تالىپتەردىڭ شابۋىلى تولاستار ەمەس. اۋعانستان بەيبىتشىلىك پروتسەسى ءۇشىن ەلدىڭ رەسمي بيلىگى تالىپتەردى بەيبىتشىلىك كەلىسسوزىنە شاقىرعان بولاتىن.

“The Qazaq Times”