امەريكانىڭ 45-ءشى پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قىزمەتىنە كىرىسكەن كەزىندە-اق اقش پەن مەكسيكا اراسىندا قورعان تۇرعىزاتىنىن  جەتكىزگەن بولاتىن. ەندى ترامپ مەكسيكا شەكاراسىنداعى قۇرىلىس جۇمىستارىن جوسپاردان بۇرىن باستاۋعا بۇيرىق بەردى. بۇل تۋرالى BBC اگەنتتىگى حابارلايدى.

«ءبىز قورعان تۇرعىزامىز جانە ونى مەرزىمىنەن بۇرىن، جاقىن ارادا باستاپ تا كەتەمىز»، – دەيدى اقش پرەزيدەنتى جۇما كۇنى بولعان كونسەرۆاتيۆتى ساياسي ءىس-شارالار كونفەرەنتسياسىندا.

اگەنتتىكتىڭ حابارلاۋىنشا، ترامپ  «قاشان دا امەريكالىقتاردىڭ ءبىرىنشى ورىندا تۇراتىندىعىن» جانە «ەلدەگى جامان ادامداردى قۋعىنعا ۇشىراتاتىندىعىن» ايتقان.

ەكى ەل اراسىنداعى قابىرعا مەكسيكادان اقش-قا كىرەتىن زاڭسىز يمميگرانتتار اعىنىن توقتاتۋعا باعىتتالعان.  ترامپ اتالمىش قۇرىلىستىڭ ناركومافياعا توسقاۋىل بولاتىندىعىنا سەنىمدى.

اق ءۇي باسشىسى بۇل قورعان ءۇشىن امەريكالىقتار ءبىر تيىن دا تولەمەيتىندىگىن، بارلىق قاراجاتتى مەكسيكاندىقتار ءوز موينىنا الاتىندىعىن جەتكىزدى.

اقش ءىىم-ءنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك قۇرىلىستىڭ قۇنى $21,6 ملرد اقش دوللارى.

«The Qazaq Times»