شاۆكات ميرزيەەۆ ىشكى ىستەر جانە قورعانىس مينيسترلىگى قىزمەتكەرلەرىنە سالماق تاستاۋعا 6 اي ۋاقىت بەردى.

وزبەكستان پرەزيدەنتى نامانگان وبلىسىنا جاساعان ساپارىندا جەرگىلىكتى ازاماتتىق بەلسەندىلەرمەن كەزدەستى. كەزدەسۋ بارىسىندا ءىىم مەن قورعانىس مينيسترلىگى قىزمەتكەرلەرى جونىندە مالىمدەسە جاسادى.

«بىزگە ارتىق سالماعى بار وفيتسەرلەر مەن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى قاجەت ەمەس. ولار ءدال وسىنداي كۇيىمەن قىلمىسكەرلەردى قالاي ۇستايدى؟ سپورتپەن شۇعىلدانسىن. بۇل ماعان ەمەس، وزدەرىنىڭ دەنساۋلىعى ءۇشىن كەرەك. ءبىز ولارعا التى اي ۋاقىت بەرەمىز. وسى ۋاقىت ارالىعىندا ارتىق سالماقتارىنان ارىلسىن» - دەدى ميرزيەەۆ.

قازاقستاندا دا بىلتىردان بەرى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىن رەفورمالاۋ جونىندە ءتۇرلى ۇسىنىستار ايتىلىپ كەلەدى. بۇعان دەيىنگى ءىىم قالمۇحانبەت قاسىموۆ پرەزيدەنت نازارباەۆقا پوليتسيا قىزمتكەرلەرىنىڭ جاڭا كيىم ۇلگىسىن ۇسىنعان. بىراق كەيىننەن جاڭادان كەلگەن مينيستر ەرلان تۇرعىنباەۆ كيىم ۇلگىسىن وزگەرتپەس بۇرىن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى اتتەستاتسيادان وتەتىندىگىن مالىمدەگەن.

"The Qazaq Times"