اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ سۇرياداعى كۇرد قارۋلى كۇشتەرى يرانعا مۇناي ساتىپ وتىرعانىن ايتتى. ول مۇنداي مالىمدەمەنى The New York Times باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا ورتاعا سالعان.

ترامپ اتالعان باسىلىمعا بەرگەن سۇحباتىندا اقش قارۋلى كۇشتەرىنىڭ ءسۇريادان شەگىنۋى تۋرالى سۇراقتارعا جاۋاپ بەرگەن. «ءسۇريادان شەگىنىپ شىعۋ تۋرالى قارۋلى كۇشتەرگە بۇيرىق بەرگەندە بەلگىلى ۋاقىت ىشىندە شەگىنىپ شىعاتىنىمىزدى ايتقانمىن. 4 اي ىشىندە شەگىنىپ شىعۋ كەرەك دەگەن شەشىم بولعان ەمەس»، – دەدى اقش پرەزيدەنتى.

ول جانە ءسۇريا جەرىندەگى دايش-كە قارسى كۇرەس كەزىندە قۇراما شتات باستاعان كواليتسيا كۇشتەرىنەن قولداۋ تاپقان كۇرد قارۋلى توپتارى YPG/PKK ۇيىمدارىنىڭ يرانعا مۇناي ساتىپ وتىرعانىن ايتادى. ترامپ سوزىندە: «ولاردى تۇركيانىڭ ۇناتپايتىنىن مەن جاقسى بىلەم. باسقالار دا ۇناتا بەرمەيدى. ولاردىڭ قولىنداعى از عانا مۇندايدىڭ يرانعا ساتىلىپ وتىرعانى ءبىزدى الاڭداتادى. ءبىز يرانعا مۇناي ساتۋدى توقتاتۋدى تالاپ ەتتىك»، – دەگەن.

اتالعان كۇرد قارۋلى توپتارىن انكارا تارابى تەررورلىق ۇيىم دەپ تانىعان جانە ەلدەگى كۇرد جۇمىسشىلار پارتياسىنىڭ سىرتتاعى بولىمشەسى دەپ قارايدى. ءسۇريا مەن يراك جەرىندەگى كۇرد قارۋلى توپتارى مۇنايلى ايماقتاردى يەلەگەن. قازىر ورتا شىعىستاعى ماڭىزدى ويىنشىلار ساناساتىن كۇشتەر بولىپ قالىپتاسۋدا. تۇركيا تارابى  كۇردتەردىڭ ەگەمەندىك ءۇشىن كۇرەسى ءوز تەرريتوريا تۇتاستىعىنا قاۋىپ توندىرەدى دەپ الاڭدايدى.

“The Qazaq Times”