يراك ءسۇريا اۋماعىنا اسكەر كىرگىزۋگە دايىن.

«Associated Press» اقپارات اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، 23 جەلتوقسان كۇنى باعداد قالاسىندا يراك قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسى وتكەن. وسىدان كەيىن پرەمەر-مينيستر ءادىل ابدۋل-ماحدي: «يراك ۇكىمەتى ءسۇريا اۋماعىنا اقش اسكەرىنىڭ شىعارىلۋىنا بايلانىستى رەسمي باعداد اتالمىش ايماققا اسكەر كىرگىزۋگە دايىن» - دەگەن مالىمدەگەن.

ەستەرىڭىزگە سالايىق، جەلتوقسان ايىنىڭ 19-ى كۇنى پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ءسۇريا اۋماعىنان اقش اسكەرىن شىعاراتىنىن مالىمدەگەن. ونىڭ بۇل شەشىمىنە اقش وداقتاستارى مەن پەنتاگون باسشىسى جەيمس مەتتيس كەلىسپەيتىندىگىن ايتقان. بىراق ترامپ ءوز شەشىمىندە قالعان.

"The Qazaq Times"