ءسۇريانىڭ وڭتۇستىك-باتىسىنداعى ءاس-سۋۆەيدا قالاسىندا يسلام مەملەكەتى تەرروريستەرى ۇيىمداستىرعان شابۋىلدار مەن اتىستاردىڭ سالدارىنان قازا تاپقاندار سانى ارتۋدا. سوڭعى مالىمەتتەر بويىنشا، قۇرباندار سانى 215-كە جەتكەن. بۇل تۋرالى ru.euronews.com  اگەنتتىگى حابارلايدى.

25 شىلدە كۇنى جانكەشتى-تەرروريستەر ءاس-سۋۆەيدا قالاسىندا قاتارىنان بىرنەشە جارىلىس پەن شابۋىل ۇيىمداستىرعان ەدى. اسىرەسە، ازىق-تۇلىك بازارى مەن ورتالىق الاڭدا جويقىن جارىلىس جاساعان بولاتىن. وسى تەراكتىڭ ءىزىن الا، قالانىڭ وزگە دە ايماقتارىندا شابۋىلدار باستالىپ كەتكەن-ءدى. سوڭعى رەسمي مالىمەتتەر بويىنشا، تەراكتىنى ۇيىمداستىرعان يسلام مەملەكەتى بۇل ارەكەتتەرىن ءوز مويىندارىنا العان.

“The Qazaq Times”