اۋعانستاننىڭ سولتۇستىگىندە «تاليبان» قوزعالىسى مەن دايش اراسىنداعى قارۋلى قاقتىعىس ءالى جالعاسۋدا. قاقتىعىس سالدارىنان كوپتەگەن ادام قازا بولدى. بۇل تۋرالى جەرگىلىكتى «ءال ارابيا» اگەنتتىگى حابارلاعان.

اۋعانستاننىڭ سولتۇستىگىندە ورنالاسقان دجاۋزدجان قالاسىنداعى قارۋلى قاقتىعىستىڭ باستالعانىنا ءبىر اپتادان اسقان. 17 ماۋسىم كۇنى «تاليبان» قوزعالىسىنىڭ 15-كە جۋىق مۇشەسى وسى قاقتىعىس سالدارىنان كوز جۇمعان. شابۋىل ۋاقىتى الدىن الا جوسپارلانعان ەكەن. ياعني، تالىبتەر وزدەرىنىڭ جەتەكشىلەرىنىڭ ءبىرىنىڭ ۇيىندە ناماز وقىپ جاتقان كەزدە جاسالعان. اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، وسى 15 تالىبتەن وزگە، تاعى بەس ادام جارالانعان. دجاۋزدجان قالاسى اكىمشىلىىنىڭ وكىلى مۇحاممەد ريدا گافۋريدىڭ مالىمدەۋىنشە، ەكى توپ اراسىنداعى كۇرەس سالدارىنان ءبىر اپتا ىشىندە قالادا شامامەن 300 ادام ولتىرىلگەن، ال جەرگىلىكتى مىڭداعان تۇرعىن ءوز ۇيلەرىن تاستاپ، قاۋىپسىز ايماقتارعا قاشىپ جاتقان كورىنەدى.

“The Qazaq Times”