رەسمي ءارى ناقتى مالىمەت بويىنشا، 2018 جىلدىڭ 1 قاڭتارىنان باستاپ ءسۇريادان 920 مىڭ ادام ەرىكسىز تۇردە باسپانالارىن تاستاپ، وزگە ەلدەرگە باس ساۋعالاۋعا ءماجبۇر بولعان. بۇل تۋرالى بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ (بۇۇ) ءسۇريا داعدارىسى جونىندەگى ايماقتىق ۇيلەستىرۋشىسى پانوس مۋمتسيس جەنەۆاداعى شتاب-پاتەرىندە حابارلاعان.  

ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل — ءسۇريادا 2011 جىلى ازاماتتىق سوعىس باستالعاننان بەرگى ەڭ جوعارعى كورسەتكىش. مۋمتسيس، سونىمەن قاتار، سوڭعى ايلاردا ءسۇريادا ىشكى قونىس اۋدارۋشىلار سانى ەداۋىر دەڭگەيدە ارتقانىن حابارلادى. ول ەگەر وسى جاعداي ودان ءارى دە جالعاسا بەرەتىن بولسا، ءالى 2,5 ملن بەيبىت تۇرعىن ءوز قونىستارىن تاستاپ كەتۋگە ءماجبۇر بولاتىنىن ايتىپ، الاڭداۋشىلىعىن بىلدىرگەن. ول ونداي جاعدايدا، بوسقىنداردىڭ كوپشىلىگى تۇركيامەن شەكاراعا بەت الاتىنىن دا ايتتى.

سۇرياداعى سوعىستىڭ 2011 جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا باستالعانى بەلگىلى. اسكەريلەر كوتەرىلىسشىلەرگە وق جاۋدىرعاننان كەيىن بەيبىت قارسىلىق شەرۋلەرى بىردەن قارۋلى قاقتىعىسقا ۇلاسقان ەدى. بۇۇ-نىڭ مالىمەتىنشە، وسى سوعىس سالدارىنان بۇگىنگە دەيىن 400 مىڭنان استام ادام قازا تاۋىپ، شامامەن 10 ميلليون سۇريالىق ۇيلەرىن تاستاپ كەتۋگە ءماجبۇر بولعان. ال، 4,8 ميلليون ادام وزگە ەلدەردەن باسساۋعا تاپقان.

ال، سوڭعى كەلىپ تۇسكەن مالىمەتتەرگە قاراعاندا، 8 جانە 11 ماۋسىم ارالىعىندا ءسۇريانىڭ يدليب قالاسىنا قاراستى اۋىلعا جاسالعان اۋە شابۋىلىنىڭ سالدارىنان 13 ءبۇلدىرشىن قازا تاپقان. بۇل تۋرالى يۋنيسەف ۇيىمىنىڭ تاياۋ شىعىس پەن سولتۇستىك افريكاداعى ايماقتىق ديرەكتورى گەەرت كااەلەر مالىمدەدى. ونىڭ سوزىنشە، اۋە شابۋىلدارى نەگىزىنەن زەردەن، فۋا جانە كەفرەي ايماقتارىنا جاسالعان.

“The Qazaq Times”