اقش پەن ونىڭ ەۋروپاداعى «قۋىرشاقتارى» تەرروريستەرە قولداۋ كورسەتىپ، ءسۇريا تەرريتورياسىنداعى قارۋلى قاقتىعىستاردى سوزۋدا. بۇل تۋرالى ءسۇريا پرەزيدەنتى  باشار اساد «RT»-عا بەرگەن سۇحباتىندا مالىمدەدى.

ونىڭ سوزىنشە، شامنىڭ (داماسك) قارسىلاستارى تەررورلىق توپتارعا قولداۋ كورسەتىپ، سونىمەن قاتار، زاڭسىز قارۋلى قۇرىلىم مۇشەلەرىنە «ءسۇريا تەرريتورياسىنا كىرۋگە جانە ساياسي ۇدەرىستەرگە كەدەرگى جاساۋعا» كومەكتەسەدى. بۇدان بۇرىن دا حابارلانعانداي، دايش توبى ءدال قازىرى ۋاقىتتا ءسۇريادا تالقاندالعان، الايدا زاڭسىز قارۋلى قۇرىلىمدار تەراكتىلەر مەن شابۋىلدار جاساۋىن جالعاستىرۋدا.

“The Qazaq Times”