اقش ەۋروداققا قارسى باج سالىعىن بۇگىن، 31 مامىردا ەنگىزۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى nsn.fm  حابارلاپ وتىر. اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ اكىمشىلىگى 31 مامىر كۇنى ەۋروپالىق بولات پەن اليۋمينيگە باج سالىعىن ەنگىزۋدى جوسپارلايدى.

بارىمىزگە بەلگىلى، پرەزيدەنت ترامپ بولاتقا 25%، اليۋمينيگە 10% باج سالىعىن ەنگىزەتىنىن ناۋرىز ايىندا مالىمدەگەن ەدى. الايدا، بۇل شەشىم ەۋروداقتاعى سەرىكتەستەرى باج سالىعىنىڭ ەنىزىلۋىنىڭ الدىن الاتىن قانداي دا ءبىر قارسى ۇسىنىستى العا تارتادى دەپ ءبىراز ۋاقىتقا كەشىكتىرىلگەن ەدى. بۇدان بۇرىن دا حابارلانعانداي، اقش-تىڭ ساۋدا ءمينيسترى ۋيلبۋر روسس بولات پەن اليۋمينيگە باج سالىعىنىڭ ەنگىزىلۋى دايىن ءونىم باعالارىنا اسەر ەتپەيدى دەپ مالىمدەگەن. اقپاراتتار كۇتىلۋدە.

“The Qazaq Times”