الماتىدا اقىن جاراس سارسەكتىڭ «جانىڭدا ءجۇرمىن» اتتى مەرەيتويلىق شىعارماشىلىق كەشى ءوتتى.

مامىر ايىنىڭ 15-ءى كۇنى مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميالىق دراما تەاترىندا قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن اقىن، جاراس سارسەكتىڭ 50 جاس مەرەيتويلىق شىعارماشىلىق كەشى ءوتتى.

فوتو: QT

كەشكە تىنىشتىقبەك ابدىكاكىموۆ، ۇلىقبەك ەسداۋلەت، ابۋباكىر قايران سياقتى قازاقتىڭ دارىندى قالامگەرلەرى قاتىستى.

فوتو: QT

جاراس سارسەك 1968 جىلى الماتى وبلىسى، ۇيعىر اۋدانى، سۇمبە اۋىلىندا دۇنيەگە كەلگەن. جاراس اقىن وسى ۋاقىتقا دەيىن «كەرۋەن كوشىپ بارادى»، «جۇرەگىمنىڭ ىشىندەگى جۇرەگىم»، «قاستەرلىم»، «تۇنەمەل»، «جان-ارىمنىڭ جارىعى» اتتى جىر جيناقتارىن شىعارعان جانە ءار جىلدارى «وركەن-گوريزونت»، «جاس قازاق»، «پاراسات»، «جەتىسۋ»، «ادەبيەت ايدىنى»، «زاڭ» باسىلىمدارىندا جۇمىس ىستەگەن.

“The Qazaq Times”