بۇۇ اقپاراتىنشا، سولتۇستىك كورەيا سۇرياعا حيميالىق قارۋ جاساۋ ءۇشىن قۇرال-جابدىقتار جىبەرىپ وتىرعان، - دەپ مالىمدەيدى BBC اقپارات اگەنتتىگى.

ەسەپتە كورسەتىلگەندەي، 2012-2017 جىلدارى ءسۇريادا 40-قا جۋىق تىركەلمەگەن قۇرال-جابدىقتار انىقتالدى. قۇرال-جابدىقتاردىڭ اراسىندا قىشقىلعا ءتوزىمدى تاقتالار، كلاپاندار مەن قۇبىرلار، تەرمومەترلەر بولعان. بۇل قۇرالدار حيميالىق قارۋ وندىرىسىندە قولدانىلادى (شىعىس گۋتاعا جاسالعان شابۋىلدا حالىقتى ۋلى گازبەن ۋلاعان دەگەن اقپاراتتى "جالعان" دەپ شىققان بولاتىن)

بولجام بويىنشا، ءسۇريانىڭ عىلىمي زەرتتەۋلەر ورتالىعى سولتۇستىك كورەيامەن اراعا بىرنەشە كومپانيانى سالىپ ترانزاكتسيا جۇرگىزگەن.

سونىمەن قاتار ەسەپتە ءسۇريا قارۋ ورتالىقتارىندا كورەي زىمىراندارىن جاساۋشى ماماندار بايقالعان دەلىنەدى.

سولتۇستىك كورەياعا ءوزىنىڭ يادرولىق قارۋعا قاتىستى ساياساتى كەسىرىنەن حالىقارالىق سانكتسيا سالىنعان.

“The Qazaq Times”