قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى بورىشى 2017 جىلعى 1 قازانداعى جاعداي بويىنشا 168,9 ملرد. اقش دوللارىن قۇراپ، سوڭعى 10 جىلدا 74,6 ملرد اقش دوللارىنا ۇلعايدى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانكتىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى. 

سىرتقى بورىشتىڭ ءوسۋى، نەگىزىنەن، ەل اۋماعىنداعى شەتەلدىك كومپانيالار
فيليالدارىنىڭ مۇناي-گاز جوبالارىن ىسكە اسىرۋمەن بايلانىستى فيرماارالىق بەرەشەكتىڭ (+76,7 ملرد اقش دوللار) ۇلعايۋى ەسەبىنەن بولعان.

باس بانكتىڭ مالىمەتىنشە، ەكونوميكانىڭ قارجىلىق ەمەس سەكتورىنىڭ (+26,2 ملرد اقش دوللارى) جانە ۇكىمەتتىڭ (+10,8 ملرد اقش دوللارى) سىرتقى بورىشىنىڭ ەۋرووبليگاتسيالار شىعارۋمەن جانە كرەديتتەر مەن قارىزداردى تارتۋمەن بايلانىستى ۇلعايۋى بايقالدى.

ۇلتتىق بانكتىڭ سىرتقى مىندەتتەمەلەرى ەلدىڭ سىرتقى بورىشى كولەمىنىڭ ورتاشا العاندا 0,6%-ىن قۇراي وتىرىپ، ءىس جۇزىندە وزگەرگەن جوق.

قارجى سەكتورىنىڭ سىرتقى بەرەشەگى، نەگىزىنەن، بانك سەكتورىنىڭ («قازاقستاننىڭ دامۋ بانكى» اق-تى قوسا العاندا) كرەديتتەر جانە قارىزدار بويىنشا بەرەشەگىنىڭ 37,4 ملرد اقش دوللارىنا ازايۋى ەسەبىنەن 39,1 ملرد اقش دوللارىنا قىسقاردى.

“The Qazaq Times”