2017 جىلى قازاقستاندا بولشەك ساۋدا اينالىمى 8,8 ترلن تەڭگەنى قۇرادى، بۇل كورسەتكىش 2016 جىلمەن سالىستىرعاندا 6,3%-عا ارتىق بولىپ وتىر. 

سونىمەن بولشەك ساۋدامەن اينالىساتىن جەكە كاسىپكەرلەر مەن بازاردا جۇمىس ىستەيتىندەر 4 ترلن تەڭگەگە (45,3%), ساۋدا جەلىلەرى 4,8 ترلن تەڭگەگە (54,7%) ساۋدا جاساعان.

بولشەك ساۋدادا ساتىلعان ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ ۇلەسى - 36,7% (3,2 ترلن تەڭگە), ازىق-تۇلىك ەمەس تاۋارلاردىڭ ۇلەسى – 63,3% (5,6 ترلن تەڭگە). ازىق-تۇلىك ساتىلىمى ءبىر جىلدا 8,7%-عا، باسقا تاۋارلاردىكى 4,9%-عا وسكەن.

بۇدان بولەك، 2017 جىلدىڭ جەلتوقسانىندا ساۋدا كولەمى 16,9%-عا ءوسىپ، 1 ترلن تەڭگەدەن ءسال اسقان. جاڭا جىل قارساڭىندا قازاقستاندىقتاردىڭ ازىق-تۇلىككە جۇمساعان قارجىسى 16,5%-عا (388 ملرد تەڭگە), ال ازىق-تۇلىك ەمەس تاۋارلارعا جۇمساعان قارجىسى 17,1%-عا (688,5 ملرد تەڭگە) ارتىق بولعان.

“The Qazaq Times”