قىرعىزستاندا ەكى كۇنگە جالعاسقان «بارىس قورعاۋ فورۋمى» كەشە مارەسىنە جەتتى. فورۋم بارىستار مەن ەكوجۇيەنى قورعاۋدى كۇشەيتۋ، سونىمەن بىرگە حالىقارالىق ەكولوگيالىق ورتانى قورعاۋ قوعامىنىڭ نازارىن تۇقىمى قۇرۋعا تاياعان بارىستى قورعاۋعا اۋدارۋ ماقساتىندا وتكىزىلىپ وتىر. بۇل تۋرالى BBC حابارلاپ وتىر.

فورۋمعا قار بارىسى تىرشىلىك ەتەتىن 12 ەلدىڭ ورتا قورعاۋ ۇيىمدارىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى. قازاق ەلىنەن، قىرعىزستاننان، پاكىستان مەن تاجىكستاننان قىتاي جانە مونعوليادان وكىلدەر قاتىسقان بۇل شارانىڭ قولداۋشىسى قىرعىز باسشىسى المازبەك اتامباەۆ بولىپ وتىر. ولار بارىستاردىڭ سانىنىڭ جىلدان جىلعا ازايىپ بارا جاتقانىنا جانە ونىڭ سەبەپتەرىنە توقتالدى.

تاۋتەكەسىن اۋلعان بارىس. فوتو: Asia Russia Daily.

الەمدەگى بارىستىڭ جالپى سانى 8 مىڭعا جەتەر جەتپەس قانا. ال، سوڭعى 9 جىل ىشىندە براكونەرلەر جاعىنان 450-گە جۋىق قار بارىسى اۋلانعان. بارىستىڭ باعالى تەرىسى مەن ءتىس-تىرناعىنا دەيىن براكونەرلەردى وزىنە تارتۋدا. قىتاي، ءۇندىستان، پاكىستان، تاجىكستان جانە اۋعانستاندا ەڭ كوپ اۋلانعان.

بارىستار جەر بەتىنەن تۇقىمى قۇرىپ بارا جاتقان جانۋارعا جاتادى. تەڭىز دەڭگەيىنەن 1000 مەتردەن 5400 مەتر بيىكتىكتەگى قارلى تاۋلاردا ءومىر سۇرەدى. ونى ءبىر ەلدەردە "قار بارىسى" دەسە، قىرعىز-وزبەك "اق ءىلبىس" دەپ اتايدى. قازاقستاندا بارىستىڭ سانى 200-دەن ارى اسپايدى. ەڭ كوبى تيبەت ۇستىرتىندە مەكەندەيدى. الايدا قىتاي جەرىندە كوبىنەسە بارىستار مەن قابىلاندار ارالاس مەكەندەيدى جانە مەكەندەرگە تالاسىپ قالادى.

“The Qazaq Times”