اۋعانستان كابۋل قالاسىنان تاراتىلعان سوڭعى مالىمەتتەرگە قاراعاندا اسا كۇشتى جارىلىستان قازا بولعاندار سانى 80 ادام دەپ تۇراقتاندىردى. ال جاراقات العاندار سانى 350 ادامنان اسىپ وتىر. بۇل تۋرالى «تۇرىك تەلە-راديو» قىزمەتىنىڭ رەسمي سايتى ءمالىم ەتتى.

شەتەلدىك اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارىندا قازا بولعاندار اراسىندا ايەلدەر مەن بالالاردىڭ دا بار ەكەنىن ايتادى. لاڭكەستىك شابۋىل كابۋلداعى ۆازير اكبار حان ىقشاماۋدانىندا ورنالاسقان اقش، ءۇندىستان جانە گەرمانيا ەلشىلىكتەرى ماڭىندا تۋىلعان.

جارىلىس سەبەبىنەن كوپتەگەن عيماراتتاردىڭ تەرەزەلەرى سىنىپ، قىرۋار اۆتوكولىكتەر زيانعا ۇشىرادى. قازىر قالا ىشىندەگى اتالعان ىقشام اۋدانعا كىرەتىن بارلىق جول تورابى جابىلدى. بۇل اۋعانستان تاريحىنداعى سالدارى اۋىر لاڭكەستىك شابۋىلداردىڭ ءبىرى بولىپ سانالادى.

“The Qazaq Times”