قىرعىزستاندا سەلدەن كەيىن 1 ميلليون شارشى مەتر باتباقتىڭ وپىرىلىپ ءتۇسۋىنىڭ سالدارىنان 24 ادام كوز جىمدى دەپ حابارلايدى ۆۆس اقپاراتتار قىزمەتى.

24 ادامنىڭ ءومىرىن قيعان تابيعي اپات  قىرعىزستاننىڭ وزگەن اۋدانىنا قاراستى ايۋ اۋىلىندا بولعان. قىرعىزستان توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ مالىمدەۋىنشە سەل تاڭعى ساعات 4:20 باستالعان. بۇعان دەيىن تجم ناۋرىز ايىندا جەرگىلىكتى تۇرعانداردى قاۋىپسىز جەرگە كوشۋلەرى كەرەكتىگى جايىندا ەسكەرتكەن.

قازىرگى تاڭدا اپات ورىنىندا قىرعىزستان توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى قۇتقارۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر.

"The Qazaq Times"