دەنساۋلىق

كوفە دەنساۋلىققا پايدالى ما؟

كوفە - قۋىرىلعان كوفە داندەرىنەن دايىندالاتىن سۋسىن. عالىمداردىڭ ەسەپتەۋىنشە، بۇكىل الەمدە ءار كۇن سايىن 1,6 ملرد شىنى اياق كوفە ىشىلەدى ەكەن. وسىدان-..

4 اي بۇرىن 138 0

بۇگىننەن باستاپ 2017 جىلدىڭ نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتتارى جاريالانادى

بۇگىننەن باستاپ 2017 جىلعى نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى ارت-ارتىنان جاريالانا باستايدى. بۇگىن تۇستەن كەيىن فيزيولوگيا جانە مەديتسينا عىلىمدارىنىڭ نوبەل س..

4 اي بۇرىن 286 0

ءدىني كوزقاراس ءۇشىن ۆاكتسيناتسيادان باس تارتاتىندار كوبەيگەن

سوڭعى جىلدارى قازاقستاندادا، ونىڭ ىشىندە باتىس ايماقتاردا ءدىني كوزقاراس بويىنشا ۆاكتسيناتسيادان باس تارتۋ ماسەلەسى وزەكتى بولىپ وتىر. اتالعان ايماقتا..

5 اي بۇرىن 47 0

Google دەپرەسسياعا ۇشىراعان پايدالانۋشىلارىنا كومەك بەرە الادى

Google كومپانياسى «دەپرەسسيا» ءسوزىن كوبىرەك تەرگەن پايدالانۋشىلارىنا، ارنايى «دەپرەسسيادان قۇتىلۋ» تەستتەرىن دايىنداپ جاتىر، دەپ حابارلايدى BBC-ءدىڭ ..

6 اي بۇرىن 45 0

دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى ەسكەرتەدى: الداعى جەكسەنبى الەمدىك «ماسا كۇنى»

وسى اپتاداعى جەكسەنبى كۇنى الەم بويىنشا «ماسا كۇنى» دەپ جاريالانعان. دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ مالىمەتتەرى بويىنشا، بۇل اتاۋلى كۇننىڭ قال..

6 اي بۇرىن 122 0