دەنساۋلىق

اقش عالىمدارى مي مرت-ءسى ارقىلى ءاۋتيزمدى انىقتاۋ جولىن تاپتى

قازىرگى ۋاقىتتا كەڭ بەلەڭ الىپ بارا جاتقان ءارى كەڭ تالقىعا ءتۇسىپ جاقان تاقىرىپتاردىڭ ءبىرى – اۋتيزم. ونىڭ شىعۋ سەبەبى مەن ەمدەۋ جولدارى بەلگىسىز. عا..

6 جىل بۇرىن 0

عالىمدار: اشىعۋ ءومىردى ۇزارتادى

ماماندار تىشقاندارعا تاجىريبە جاساپ كورگەنىندە، اشتىق سەزىمدە ءجۇرۋ ءومىرءدى ۇزارتاتىنىنا  تاعى ءبىر مارتە كوزدەرى جەتكەن. دەگەنمەن، بۇل دالەلدەمەنىڭ ..

6 جىل بۇرىن 0

سكلەروزدى ەمدەيتىن ارزان پرەپاراتتار شىعارىلادى

رەسەي سكلەروز اۋرۋىنا شالدىققاندار ءۇشىن ءبىرىنشى پرەپاراتتارىن  جاساپ شىعاردى. «كسەمۋس» اتالاتىن ءدارى نارىققا ءۇش جىلدان كەيىن، ياعني 2020 جىلدان كە..

6 جىل بۇرىن 0

ۇلتتىق مەديتسينا جانە ۇلتتىق ساپا

بۇل كۇندەرى «ۇرپاقتىڭ دەنساۋلىعى – ۇلتتىڭ ساۋلىعى» دەگەن ءسوزدىڭ ءمانى  ارتىپ كەلە جاتقانىن كۇننەن-كۇنگە سەزىنە تۇسۋدەمىز. تاۋەلسىزدىك العاننان كەيىن ..

6 جىل بۇرىن 0

كوپ اقشا تاپقىڭىز كەلسە، از جۇمىس ىستەڭىز...

زەرتتەۋشىلەر كوپ جۇمىس جاسايتىن ادامداردىڭ، از جۇمىس جاسايتىندارعا قاراعاندا جالاقى مەن سىياقىنى تومەن الاتىندىعىن دالەلدەگەن. BBC Capital-دىڭ ايتۋىنش..

6 جىل بۇرىن 17