دەنساۋلىق

COVID كۇندەرەگى: 1,7 مىڭ ادام سىرقاتتانعان، تاعى 30 ادام قايتىس بولدى

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس پەن وعان ۇقساس پنەۆمونياعا شالدىققاندار سانى تاعى 1,7 مىڭعا ارتىپ، جالپى ەسەبى 1 ملن 11 مىڭنان استى. قازان ايىندا 48 مىڭنان اس..

1 جىل بۇرىن 0

«دەلتا» شتامى قىتايدىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىن الاڭداتۋدا

قىتايدىڭ 11 پروۆينتسياسىندا كوروناۆيرۋستىڭ «دەلتا» شتامى تارالىپ، ەلدىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىن الاڭداتۋدا. ۇلتتىق دەنساۋلىق ساقتاۋ كوميسسياسى الداعى..

1 جىل بۇرىن 0

ءتورت اي «قىزارعان» الماتى سارى ايماققا ءوتتى

قازان ايىندا باسقا وڭىرلەرگە قاراعاندا ەڭ كوپ سىرقات تىركەلگەن الماتىدا 8 مىڭنان اسا ادامنىڭ تالداۋىنان كوروناۆيرۋس انىقتالعان، تاعى 150 شاقتى ادامعا ..

1 جىل بۇرىن 0

COVID-ءتىڭ «قازانداعى» قايناۋىنا 45 مىڭ سىرقات ءتۇستى

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس پەن وعان ۇقساس پنەۆمونياعا شالدىققاندار سانى تاعى 1,6 مىڭعا ارتىپ، جالپى ەسەبى 1 ملن 8,5 مىڭنان استى. قازان ايىندا 45 مىڭنان ا..

1 جىل بۇرىن 0

20 مىڭنان اسا ادامنىڭ ولىمىنە Covid-ءتىڭ قاتىسى بار. ۇكىمەت ونىڭ 3,4 مىڭىن رەسمي ەسەپكە قوسپايدى

قازاقستان ۇكىمەتى بىلتىر پاندەميا باستالعان جىلعى 1 ناۋرىز بەن بيىل 1 قازان ارالىعىندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان 3415 ادامدى «باسقا دياگنوزدان قايتىس بولد..

1 جىل بۇرىن 0