دەنساۋلىق

الماتى قالاسىندا پتر تالداۋىنان كوروناۆيرۋس انىقتالعاندار قايتا كوبەيدى

قازان ايىندا ەڭ كوپ سىرقات تىركەلگەن الماتىدا 6716 ادامنىڭ تالداۋىنان كوروناۆيرۋس انىقتالعان، تاعى 130 ادامعا كوروناۆيرۋس پنەۆمونياسى دياگنوزى قويىلعا..

2 جىل بۇرىن 0

رەسمي دەرەك: پاندەميا باستالعالى قازاقستاندا 1 ميلليونعا جۋىق ادام Covid-كە شالدىققان

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس پەن وعان ۇقساس پنەۆمونياعا شالدىققاندار سانى تاعى 1,8 مىڭعا ارتىپ، جالپى ەسەبى 1 ميلليونعا جۋىقتادى. قازان ايىندا 36 مىڭ ناۋقا..

2 جىل بۇرىن 0

ءبىر كۇندە 53 قازا: قازاقستاندا كوۆيد جۇققاندار ازايا باستاعانىمەن، ءولىم كۇرت كوبەيدى

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس پەن وعان ۇقساس پنەۆمونياعا شالدىققاندار سانى تاعى 1,4 مىڭعا ارتىپ، جالپى ەسەبى 997 مىڭنان اسقان. قازان ايىندا 34,5 مىڭ ناۋقاس ..

2 جىل بۇرىن 0

اقش قازاقستانعا كوروناۆيرۋسپەن كۇرەسۋ ءۇشىن 1 ملرد تەڭگەدەن اسا قارجى بولەدى

پاندەميا باستالعالى اقش قازاقستانعا  جالپى جيىنى 6,8 ملن دوللار قارجى كومەك كورسەتتى. اقش ەلشىلىگى امەرتيكالىق ءىرى دەرجاۆانىڭ COVID-19 ىندەتىنە قارسى..

2 جىل بۇرىن 0

الماتىدا جەكسەنبى كۇنى انىقتالعان Covid ناۋقاستارىنىڭ بەستەن ءبىرى اۋرۋحاناعا جاتقىزىلعان

قازان ايىندا ەڭ كوپ سىرقات تىركەلگەن الماتىدا 6154 ادامنىڭ تالداۋىنان كوروناۆيرۋس انىقتالعان، تاعى 118 ادامعا كوروناۆيرۋس پنەۆمونياسى دياگنوزى قويىلعا..

2 جىل بۇرىن 0