الەۋمەت

7 كۇندە 1000 كەيس: قازاقستاندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان ناۋقاستاردىڭ سانى 4 مىڭنان استى

قازاقستاندا العاشقى كوروناۆيرۋس جۇقتىرۋ جاعدايى انىقتالعان 13 ناۋرىزدان بەرى، 53 كۇننىڭ ىشىندە ەلدەگى ناۋقاستار سانى 4 مىڭنان استى.    4028 كەيستىڭ جى..

2 اي بۇرىن 139 0

ساردوبا سۋ بوگەتىنىڭ جارىلۋىنان وزبەكستاندا 70 مىڭ، قازاقستاندا 31,6 مىڭ ادام ەۆاكۋاتسيالاندى

ماقتارال اۋدانىنداعى قىزىل سۋدان تونگەن قاۋىپتەن 31,6 مىڭ ادامدى كوشىرۋگە تۋرا كەلدى. ماقتارال اۋدانىندا 2 مامىردان بەرى 31 606 ادام ەۆاكۋاتسيالانعان..

2 اي بۇرىن 649 0

وزبەكستاندا سۋ بوگەتى جارىلىپ، قازاقستان اۋىلدارىن سۋ الدى

تۇركىستان وبلىسىنىڭ ماقتاارال اۋدانىندا سۋ تاسقىنى سەبەپتى تج جاريالاندى.  تۇركىستان وبلىسىنا قاراستى ماقتاارال اۋدانىنىڭ اكىمى باقىت اسانوۆ تۇنگى ساع..

2 اي بۇرىن 425 0

COVID-19: قىزىلوردا وبلىسى مەن شىمكەنت قالاسىنداعى ناۋقاستار سانى 200-دەن استى

كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىن جۇقتىرعان ادامداردىڭ رەەسترىنە تۇستە تاعى 47 ناۋقاس تىركەلدى. ناقتىراق ايتقاندا، پاۆلودار وبلىسىندا – 13, قاراعاندى وبلىسىند..

2 اي بۇرىن 101 0

تەڭىز كەنىشىندە تىركەلگەن 71 ناۋقاستىڭ 1,5 مىڭ اداممەن بايلانىستا بولعانى انىقتالدى

اتىراۋ وبلىسىنىڭ توتەنشە جاعداي رەجيمىن جۇزەگە اسىرۋعا جاۋاپتى شۇعىل شتابتىڭ مالىمەتىنشە، تەڭىز كەنىشىندە ىندەت جۇقتىرعان ناۋقاستارمەن بايلانىستا بولع..

2 اي بۇرىن 111 0