اۋعانستاننىڭ سولتۇستىگىندە جۋزجان ايماعىنىڭ دەرزاب اۋدانىندا تەررورلىق ۇيىمدار دايش پەن تاليبان ساربازدارى اراسىندا قاقتىعىس شىقتى. قاقتىعىستا تاليباننىڭ 76 ادامى مەن دايش-تىڭ 15 ادامى ءولدى. بۇل تۋرالى "اناتولى" ءباسپاسوزىنىڭ رەسمي سايتى حابارلادى.

جۋزجان اكيماتىنىڭ ءباسپاسوز حاتشىسى مۇحاممەد رەزا گافۋري دەرزابتىڭ اكساي، كومۇرلۇك جانە حاك شەحيدان ايماقتارىندا دايش پەن تاليبان اراسىندا قاقتىعىس شىققانىن مالىمدەدى. قاقتىعىستا تاليباننان 76 كىسى، دايش-تەن 15 كىسى ولگەن. تاليباننىڭ 57 ادامى مەن دايش-ءتىڭ 12 مۇشەسى جاراقات العان.

گافۋري قاقتىعىستىڭ تەررور ۇيىمدارى اراسىنداعى ەسىرتكى ساۋداسىنداعى كەلىسپەۋشىلىكتەن تۋىنداعانىن العا تارتىپ وتىر.

“The Qazaq Times”