وتىز ءبىرىنشى «16 جەلتوقسان» بۇرىنعىدان وزگەرەك. ەكىۇداي كۇيدە اتالىپ كەلگەن تاۋەلسىزدىك كۇنى قاندى قاڭتاردان كەيىن ءوز ماعىناسىن نىقتاپ ايقىندادى. تاريحتىڭ مىڭجىلدىقتار كوشىندە الاشتىڭ ازاتتىعى جولىندا قۇربان بولعان، ءۇن قوسقان، ەڭبەگى سىڭگەن بارلىق كۇرەسكەر باتىرلاردىڭ رۋحىنا تاعزىم ەتەمىز. 1916. 1937-1938. 1986. 2011. 2022. قازاق باردا اقتاڭداق بوزداقتار ماڭگى ۇلت جادىندا.

ازاماتتاردىڭ بەيبىت تالابىنا قانتوگىسپەن جاۋاپ قايىرعان بيلىك پەن جاۋاپتىلاردىڭ زۇلىمدىعى ۇمىتىلمايدى.