ۋكراينا باس شتاب باسقارماسى 24 اقپان مەن 30 ءساۋىر اراسىنداعى رەسەيدىڭ اسكەري شىعىندارى تۋرالى جاڭا مالىمەت تاراتتى. وندا رەسەي سوعىس باستالعاننان بەرى 23 مىڭ 200 اسكەرىن جوعالتقانى ايىلعان. 

اتالعان مالىمەتكە ساي رەسەيدىڭ سوعىس شىعىندارى قاتارىندا 190 اسكەري ۇشاق، 155 تىكۇشاق، مىڭنان استام تانك، 2445 ساۋىتتى اسكەري كولىك، 1701 اسكەري كولىك، 436 ارتيللەريا، 151 زىمىران جۇيەسى، 232 دانا ۇشقىشسىز ۇشۋ قۇرىلعىسى جويىلعان. بۇلاردان تىس 77 اۋە قورعانىس جۇيەسى، 8 اسكەري كەمە جانە قايىقتار تالقاندالعان.

سوعىس شىعىنى بويىنشا تاراپتاردىڭ رەسمي مالىمدەمەلەرىندە ايىرماشىلىقتار وتە كوپ، دەگەنمەن ۋكراينا باس شتاف باسقارماسىنىڭ مالىمەتتەرىندە دونباسس ايماعىنداعى سوعىس باستالعاننان بەرى قوس تاراپتان دا شىعىن كولەمدەرى ۇلعايعانى انىق كورىنەدى.

The Qazaq Times