"شاڭىراق ءىسى" بويىنشا 15 جىلدان بەرى تۇرمەدە وتىرعان ديسسيدەنت-اقىن ارون اتابەك بوستاندىققا شىقتى. بۇل اقپاراتتى Sud.kz سايتى حابارلادى. 

ارون اتابەكتىڭ قازىر ناقتى قايدا ەكەنى بەلگىسىز. Sud.kz سايتىنداعى حابارلاماعا قاراعاندا، 1 قازانىندا پاۆلودار قالاسى №2 سوتى ارون اتابەكتى مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتۋعا ۇكىم ەتكەن.

رەسمي اقپارات بويىنشا، ارون اتابەك ەمدەلمەيتىن اۋرۋعا - «م50.0. ومىرتقانىڭ مويىن بولىگى ومىرتقاارالىق ديسكىسىنىڭ ميەلوپاتياسىمەن زاقىمدالۋى (G99.2).  م50.1. جۇلىننىڭ مويىن ءبولىمى دەڭگەيىندەگى دەگەنەراتيۆتى-دەميەلينيزيرلەۋشى اۋرۋى شالدىققان.

«زاڭ تالاپتارىنا سايكەس، (قك-ءتىڭ 75 بابىنىڭ 2 بولىگى), ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋدان باسقا، جازانى وتەۋگە كەدەرگi جاسايتىن اۋىر ناۋقاستان زارداپ شەگۋشى ادامدى سوت جازانى وتەۋدەن بوساتادى نەمەسە ناۋقاسىنىڭ سيپاتى، جاسالعان قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ اۋىرلىعى، سوتتالعان ادامنىڭ جەكە باسى جانە باسقا دا ءمان-جايلار ەسكەرىلە وتىرىپ، جازا نەعۇرلىم جەڭiل جازا تۇرiمەن اۋىستىرىلۋى مۇمكiن. زاڭدا باياندالعان ءمان-جايلار مەن پروتسەسسكە قاتىسۋشىلاردىڭ پىكىرىن ەسكەرىپ، سوتتالعان تۇلعاعا بوستاندىعىن شەكتەۋ جازاسى 1 جىل مەرزىمىنە پروباتسيالىق باقىلاۋ ورناتۋ مەن مىندەتتەردى جۇكتەۋىنە اۋىستىرىلدى" دەلىنگەن Sud.kz سايتىنداعى حابارلامادا.

The Qazaq Times