فرانتسيانىڭ ۇلتتىق كيبەرقاۋىپسىزدىك اگەنتتىگى (ANSSI) ەسكەرتۋ جاساپ،  قىتايمەن بايلانىسى بار دەپ تابىلعان APT31 حاكەرلىك ۇيىمى كوپتەگەن فرانتسۋز ۇيىمدارىنا قارسى شابۋىلىن جالعاستىرىپ جاتقانىن مالىمدەدى.

فرانتسۋزدىڭ اتالعان اگەنتتىگى مالىمدەمەسىندە، «قازىرگى ۋاقىتتا ANSSI كوپتەگەن فرانتسۋز سۋبەكتىلەرىنە اسەر ەتەتىن اۋقىمدى شابۋىلدارعا قارسى ارەكەتتەنىپ جاتىر. كيبەر-شابۋىلدار جالعاسۋدا، اسىرەسە APT31 ۇيىمىنان كەلەتىن شابۋىلداردىڭ قاتەرى باسىم تۇر»، – دەپ مالىمدەگەن.

APT – اعىلشىن تىلىندەگى advanced persistent threat دەگەن سوزدەن قىسقارتىلعان. «جەتىلگەن جانە ۇزاق مەرزىمدىك قاۋىپ» دەگەندى بىلدىرەدى. كيبەرقاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى مامانداردىڭ زەرتتەۋ قورىتىندىسىنا سايكەس APT31 حاكەرلىك ۇيىمى قىتايمەن بايلانىسى بار. APT40 دەپ اتالاتىن تاعى ءبىر حاكەرلىك توپتىڭ دا قىتايمەن قاتىسى بار ەكەنى بۇعان دەيىن دە ايتىلىپ كەلگەن.

دۇيسەنبىدە، اقش، بريتانيا، اۋستراليا، كانادا جانە ەۋرووداق پەن ناتو ءبىر اۋىزدان قىتاي ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك مينيسترلىگىنىڭ كوپتەگەن ەلدەردىڭ كيبەر نىساندارىنا اۋقىمدى شابۋىل جاساۋ ءۇشىن كيبەر قىلمىستىق توپتاردى قولداعانىن قاتاڭ ايىپتاعان بولاتىن.

فرانتسيانىڭ ۇلتتىق كيبەرقاۋىپسىزدىك اگەنتتىگى دە اتالعان APT31 جانە APT40 حاكەرلىك توپتارىنىڭ ارتىندا قىتاي ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ورگانى تۇر دەپ مالىمدەدى. ال، دۇيسەنبى كۇنى اقش ادىلەت دەپارتامەنتى قىتاي ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك مينيسترلىگىندە جۇمىس ىستەيتىن 4 قىزمەتكەردى جاھاندىق كيبەر قىلمىستىق ارەكەتتەرگە قاتىستى دەپ ايىپتادى. سونداي-اق، ايىپتالعان قىتايلىق ءتورت ازامات APT40 ۇيىمىنا قىزمەت ىستەگەنى تۋرالى ايتىلعان.

“The Qazaq Times”