جەكسەنبىدە اقش اسكەري كۇشتەرى ءسۇريا مەن يراك جەرىندە تەررورلىق توپتارعا قارسى اسكەري وپەراتسيا جۇرگىزدى. پەنتاگون تاراتقان مالىمەتتە بۇل تەررورلىق توپتار اقش-قا تيەسىلى نىساندارعا ۇشقىشسىز ۇشۋ قۇرىلعىلارى ارقىلى شابۋىل جاساعانى، ءارى ولارعا يران قولداۋ كورسەتەتىنى ايتىلعان.

قۇقىق قورعاۋ ۇيىمدارىنىڭ ءسۇريادان تاراتقان حابارلاردا اقش اسكەري وپەراتسياسى ءسۇريانىڭ شىعىسى مەن يراك شەكاراسىنا جاقىن ماڭدا جاسالعانى ايتىلعان. مالىمەتكە قاراعاندا كەمىندە بەس سودىر قازا تاۋىپ، ونداعان ادام جاراقات العان. ال، ءسۇريانىڭ رەسمي اقپارات اگەنتتىگى اقش شابۋىلىنان ءبىر بالا قازا تاپقانىن، 3 ادام جاراقات العانىن حابارلاعان.

پەنتاگون اسكەري وپەراتسيا ارقىلى تەررورلىق توپتاردىڭ قارۋ-جاراق قويمالارى تالقانداعانىن مالمدەدى. بۇلاردىڭ ەكەۋى ءسۇريا جەرىندە، بىرەۋى يراك تەرريتورياسىندا.

بۇل جو بايدەن بيلىككە كەلگەننەن بەرى ءسۇريا مەن يراك جەرىندەگى يران قولداۋىنداعى تەررورلىق توپتارعا قارسى ەكىنشى رەت اسكەري سوققى جاساۋعا بۇيرىق بەرۋى. سوڭعى ايلاردا يراك جەرىندەگى امەريكالىق اسكەري قىزمەتكەرلەرگە جانە اسكەري بازالارعا كوبىرەك شابۋىل جاسالدى. ۋاشينگتون بۇل شابۋىلداردىڭ ارتىندا يران تۇر دەپ مالىمدەگەن ەدى.

“The Qazaq Times”