اۋعانستاندا ۇكىمەت پەن «تاليبان» اراسىندا ەل تەرريتورياسىن باقىلاۋعا الۋعا ۇمتىلعان قاقتىعىستار كۇن وتكەن سايىن ۇدەي تۇسۋدە. كەشە، كابۋل بيلىگى مالىمدەمە تاراتىپ، جاقىن كۇندەرى تالىپتەردىڭ بىرنەشە وڭىردە تالىپتەردىڭ شابۋىلدارىنا تويتارىس بەرگەنىن حابارلادى. اقش پەن ناتو بولسا ەلدەن اسكەر شەگىندىرۋ ارەكەتىن جالعاستىرۋدا.

اقش پەن ناتو كۇشتەرى اۋعانستاننان شەگىنۋدى باستاعان 1 ناۋرىزدان بەرى قاراي  تالىپتەر ەلدەگى باقىلاۋ اۋماعىن بارعان سايىن كەڭەيتىپ كەلەدى. اۋعانستانداعى بۇۇ قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىنىڭ تاراتقان مالىمەنتىنە قاراعاندا، تالىپتەر كوبىندە پروۆينتسيا ورتالىقتارىنا جاقىن ماڭىزدى ورىنداردى وزدەرىنە قاراتۋدا. بۇل ولاردىڭ شەتەلدىك اسكەري كۇشتەر ەلدەن شەگىنە سالىسىمەن وسى پروۆينتسيالاردى وزىنە قاراتۋعا تىرىساتىنىن كورسەتەدى.

اۋعانستانداعى جاعداي ناشارلاي تۇسكەنىمەن پەنتاگون ءالى دە پرەزيدەنت جو بايدەن بۇيرىعىنا ساي اۋعان جەرىنەن اسكەر شىعارۋ پروتسەسىن جالعاستىرىپ جاتقانىن جەتكىزدى.

بۇۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا بۇۇ-نىڭ اۋعانستان ءىسى جونىندەگى وكىلى ەلدەگى جاعدايدىڭ وڭىردەگى قاۋىپسىزدىك پەن تۇراقتىلىققا قاۋىپ ءتوندىرىپ تۇرعانىن مويىنداۋعا شاقىردى.

“The Qazaq Times”