برازيليادا كوروناۆيرۋستان قازا تاپقان نارەستەلەردىڭ سانى وسۋدە. قازىرگە دەيىن ەلدە 1300 نارەستە ىندەتتەن كوز جۇمعان. اتا-انالار ەلدەگى مەديتسينا سالاسىنىڭ السىزدىگى مەن مامانداردىڭ سالعىرتتىعىنا نارازى.

برازيليانىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ رەسمي مالىمەتىنە قاراعاندا، 2020 جىلى اقپاننان 2021 جىلى 15 ناۋرىز ارالىعىندا ەلدە 9 جاسقا دەيىنگى 852 بالا ىندەتتەن كوز جۇمعان. بىراق، سان-پاۋلۋ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ زەرتتەۋشىلەرى سان بۇدان الدە قايدا كوپ دەپ مالىمدەدى. ولاردىڭ ەسەبىنشە، ەلدە كوروناۆيرۋس قۇربانىنا اينالعان 9 جاسقا دەيىنگى بالالار سانى 2060-قا جەتكەن. ونىڭ ىشىندە 1300-دەن استامى جاسقا تولماعان نارەستەلەر.

مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ىندەت جۇقتىرعاننان كەيىن التى اپتاعا دەيىن  جاس نارەستەلەردەن سيمپتومدار بايقالا قويمايدى. بۇعان قوسا دارىگەرلەر مەن اتا-انالاردا كوروناۆيرۋس جاس نارەستەلەرگە ونشالىقتى قاۋىپتى ەمەس دەگەن تۇسىنىك قالىپتاسىپ قالعان. وسىنىڭ ءبارى سابيلەردىڭ ىندەتتەن دەر كەزىندە ەمدەلۋىنە كەرى اسەرىن تيگىزۋدە.

دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى ماماندار مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى مەن اتا-انالاردى جاس نارەستەلەردى ىندەتتەن قورعاۋ شارالارىن كۇشەيتۋگە شاقىردى.

سان-پاۋلۋ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ زەرتتەۋشىلەرى برازيليادا ىندەتتەن كوز جۇمعان بالالار سانىنىڭ كىسى شوشىرلىق دەڭگەيگە جەتۋىنە مەديتسينا سالاسىنداعى كەمشىلىكتەر (مەديتسينالىق كومەك پەن پتسر تەستتەردىڭ جەتىسپەۋى), كەدەيشىلىكتىڭ كۇشەيۋى جانە جوعارىداعى اتالعانداي اتا-انالار مەن مەديتسينا ماماندارىنىڭ سالعىرتتىعى دا سەبەپ بولىپ جاتقانىن ايتۋدا.

“The Qazaq Times”