ءازىربايجاننىڭ قازاقستانداعى ەلشىلىگى ارمەنيا قارۋلى كۇشەتەرىنىڭ اتىستى گۋمانيتارلىق ماقساتتا توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمدى ورەسكەل بۇزعانىن جانە ءازىربايجان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەكىنشى ءىرى قالاسى گيانجاعا زىمىران شابۋىلىن جاساعانىن ايىپتاپ، قازاقستاندىق باق قۇرالدارىنا مالىمدەمە تاراتتى. تومەندە ءار ءسىم تارابىنىڭ رەسمي مالىمدەمەسىن ۇسىنامىز. 

جاراقات العاندار اراسىندا بالالار دا بار. فوتو: ءار ءسىم.

ازەربايجان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمدەمەسى:

رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ دانەكەرلىگىمەن ازەربايجان رەسپۋبليكاسى مەن ارمەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرىنىڭ ماسكەۋدە وتكەن كەزدەسۋى ناتيجەسىندە قول جەتكىزىلگەن 2020 جىلدىڭ 10 قازان كۇنى ساعات 12:00-دەن باستاپ اتىستى گۋمانيتارلىق ماقساتتا توقتاتۋ رەجيمىن ۇستانۋ كەلىسىمىنە قاراماستان، ارمەنيانىڭ قارۋلى كۇشتەرى بۇل كەلىسىمدى ورەسكەل تۇردە بۇزۋدى جالعاستىرۋدا.

اتىستى گۋمانيتارلىق ماقساتتا توقتاتۋ رەجيمى كۇشىنە ەنە سالىسىمەن، ازەربايجاننىڭ  اگدام جانە تەرتەر اۋداندارى ارمەنيا قارۋلى كۇشتەرى تاراپىنان زەڭبىرەك وعىنا ۇشىرادى. ارمەنيانىڭ قارۋلى جاساقتارى وسىدان بىرنەشە ساعات وتكەن سوڭ گادرۋت جانە ءجابرايل باعىتىندا شابۋىل ارەكەتىن جاسادى.

ارمەنيا قارۋلى كۇشتەرىنىڭ سۋگوۆشان اۋماعىندا ارميان سولداتتارىنىڭ ءمايىتىن جيناپ جۇرگەن اق تۋ تىگىلگەن سانيتار ماشيناسىن اتقىلاۋى ناتيجەسىندە ءبىر مەديتسينالىق قىزمەتكەر اۋىر جاراقات الدى.

11 قازان ءتۇنى مايدان شەبىنەن الىس ورنالاسقان، كولەمى بويىنشا ازەربايجاننىڭ ەكىنشى ۇلكەن قالاسى گيانجا ارمەنيا قارۋلى كۇشتەرى تاراپىنان راكەتالىق شابۋىلعا ۇشىرادى. شابۋىل ناتيجەسىندە 7 ازامات قازا تاپتى، ارالارىندا بالالار دا بار 34 ادام جاراقات الدى.

اتىستى گۋمانيتارلىق ماقساتتا توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمنەن كەيىن ارمەنيا قارۋلى كۇشتەرىنىڭ بەيبىت تۇرعىندار مەن قالالارعا وق جاۋدىرۋى ۆارۆارلىقتىڭ تا ايقىن مىسالى بولىپ تابىلادى، ال ارمەنيا باسشىلىعىنىڭ اتىستى توقتاتۋعا شاقىرۋى ەكىجۇزدىلىگىنىڭ ايعاعى.

ارمەنيانىڭ بەيبىت تۇرعىندارعا، ۇيلەرگە، ازاماتتىق وبەكتىلەرگە جانە مەديتسينالىق قىزمەتكەرلەرگە ازەربايجانعا قارسى اگرەسسيا ساياساتى شەڭبەرىندە قاساقانا وق جاۋدىرۋى بۇل ەلدىڭ حالىقارالىق گۋمانيتارلىق قۇقىق جانە جەنەۆا كونۆەنتسيالارىمەن بىرگە حالىقارالىق قۇقىقتىڭ نەگىزىن قالاۋشى نورمالاردى ەلەمەيتىنىن، ءوز مىندەتتەرىن ءسوزسىز بۇزاتىنىن جانە گۋمانيزمنىڭ نەگىزگى قاعيداتتارىنان مۇلدەم الىس ەكەنىن تاعى ءبىر جولى كورسەتەدى.

ارمەنيا تاراپىنان جاسالعان اگرەسسيا اكتىلەرىن قاتاڭ تۇردە ايىپتايمىز جانە حالىقارالىق قوعامداستىقتى باسقىنشى ەل ارمەنيانى حالىقارالىق قۇقىق پەن حالىقارالىق مىندەتتەردى ۇستانۋىنا ماجبۇرلەۋ ماقساتىندا باتىل قادامدار جاساۋعا شاقىرامىز.

اۋماقتاعى احۋال جاۋاپكەرشىلىگى ارمەنيانىڭ اسكەري-ساياسي باسشىلىعىنىڭ موينىندا.

“The Qazaq Times”