تارازداعى جارىلىستان زارداپ شەككەندەر سانى ارتقان.

جارىلىس سالدارىنان زارداپ شەككەن تاعى ءبىر ادام اۋرۋحاناعا جاتقىزىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا ناۋقاستىڭ حال-جاعدايى تەكسەرىلىپ جاتىر. ال جارىلىس بولعان ءۇيدىڭ تۇرعىندارى وسى ءۇيدىڭ جانىنداعى №41 مەكتەپكە ورنالاستىرىلعان.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، 27 اقپاندا تاڭەرتەڭگى ۋاقىتتا تاراز قالاسىنداعى كوپقاباتتى تۇرعىن ءۇيدىڭ بىرىندە جارىلىس بولىپ، ءۇش ادام مەرت بولدى. جارىلىس گاز جابدىعىن پايدالانۋدان بولۋى مۇمكىن.

"The Qazaq Times"