اۋعانستاننىڭ ساري-پۋر پروۆينتسياسىنداعى شەكارا ۋچاسكەسىنە جاساعان تالىپتەردىڭ قارۋلى شابۋىلىنان 8 شەكارا قورعاۋشى قاراۋىل وققا ۇشقان.

ساري-پۋر پروۆينتسياسى سايات اۋداننىڭ رەسميلەرى تاراتقان مالىمەتكە قاراعاندا، قارۋلى شابۋىلدان 8 اسكەر قازا بولىپ، 4 اسكەر جاراقات العان. ال، شەكارا ۋچاسكەسى تالىپتەردىڭ باقىلاۋىنا وتكەن.

سوڭعى ۋاقىتتا تالىپتەردىڭ اۋعانستانداعى رەسمي ۇكىمەت كۇشتەرىنە قارسى شابۋىلدارى بارعان سايىن جيىلەپ، باقىلاۋىنداعى ايماقتاردىڭ اۋماعى بارعان سايىن كەڭەيتۋدە. ۇكىمەتكە قاراسى اسكەرلەردىڭ تاليبانعا قارسى تۇرۋعا دارمەنسىزدىك تانىتىپ كەلەدى. اۋعانستانداعى تالىپتەرمەن اقش، رەسەي قاتارلى ەلدەر كەلىسسوز جۇرگىزۋدە.

“The Qazaq Times”