ارگەنتينا استاناسى بۋەنوس-ايرەستە تابيعي گاز، ەلەكتر ەنەرگياسى مەن قوعامدىق كولىك قۇنىنىڭ قىمباتتاۋىنا بايلانىستى حالىق نارازىلىق شەرۋگە شىقتى.

سونىمەن بىرگە باس كوتەرگەندەردىڭ اراسىندا ارگەنتينا پرەزيدەنتى ماۋريسيو ماكريدىڭ ساياساتىنا قارسى شىققاندار دا بار. از قامتىلعان ازاماتتاردىڭ سالىق قۇنىن تومەندەتۋگە ۋادە بەرگەن پرەزيدەنت، ءالى كۇنگە دەيىن ۋادەسىن ورىنداماي كەلگەن.

قازىرگى تاڭدا شەرۋگە شىققان بۋەنوس-ايرەس تۇرعىندارى قالانىڭ بىرنەشە كوشەلەرىن جاۋىپ تاستاعان.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، 2018 جىلدىڭ جەلتوقسانىندا ارگەنتينا بيلىگى قوعامدىق كولىك باعاسىنىڭ 40 پايىزعا، تابيعي گازدىڭ 35 پايىزعا جانە ەلەكتر ەنەرگياسىنىڭ 55 پايىزعا قىمباتتايتىندىعىن مالىمدەگەن بولاتىن.

"The Qazaq Times"