الەمدەگى ەڭ ۇلكەن تەررورلىق ۇيىم دايش-تىڭ ءسۇريا جەرىندەگى ەڭ سوڭعى قامالى جويىلدى. وزدەرىن «يسلام مەملەكەتى» اتاعان تەررورلىق ۇيىمنىڭ سۇرياداعى سوڭعى تۇراعىنان تۇركيا ۇكىمەتى جاعىنان بولشەكتەۋشى تەررورلىق ۇيىم دەپ جاريالانعان YPG / PKK قارۋلى توپتارى ىعىستىرىپ شىعارعان. بۇنداي مالىمەت تۇپكىلىكتى دەرەككوز رەتىندە دەير ءاز-زورداعى جەرگىلىكتى اقپارات كوزدەرىنەن تاراعان.

مالىمەتتەرگە قاراعاندا، دەير ءاز-زورعا قاراستى ەفرات وزەنىنىڭ شىعىسىنداعى حەدجين دايش-تىڭ ەلدەگى سوڭعى تۇراعى بولعان. ەكى قارۋلى توپ اراسىنداعى قاقتىعىستان كەيىن، YPG / PKK حەدجيندى ءوز باقىلاۋىنا العان. دەگەنمەن، دايش-تىڭ شيفەدە، ەفراتتىڭ جوعارى جانە تومەنگى اعىسىنداعى بوگازدا،  سۋسە جانە البۋحاتىر جەرلەرىندە بىتىراڭقى كۇشتەرى بار ەكەنى ايتىلادى.

YPG / PKK قارۋلى توپتارى قۇراما شتات باسقارعان كواليتسيا كۇشتەرىنىڭ قولداۋىنا يە. دايش-كە قارسى سوعىس كەزىندە كۇردتەردىڭ قارۋلى توپتارىن قولداۋ كورسەتكەن. قازىر بۇل ۇيىم ەفرات وزەنىنىڭ جاعالاۋىندا دەير ءاز-زور سىندى ستراتەگيالىق ماڭىزدى قالانى ءوز باقىلاۋىنا تولىقتاي العان.

دايش قامالىنا جاسالعان كەزەكتى سوققىعا دا فرانتسيا مەن اقش قارۋلى كۇشتەرى جاعىنان قولداۋ كورسەتىلگەن.

الايدا، تۇركيا تارابى ءسۇريادا كۇش الىپ وتىرعان اتالمىش YPG / PKK كۇرد قارۋلى توپتارىنان الاڭدايدى. انكارا بيلىگى ولاردى تۇركياداعى كۇرد جۇمىسشىلار پارتياسىنىڭ سىرتتاعى بولىمشەسى دەپ قارايدى. تۇركيا تارابىنىڭ بەرگەن مالىمەتىنە قاراعاندا قازىر كۇرد قارۋلى توپتارى ءسۇريانىڭ ۇشتەن ءبىر تەرريتورياسىن باقىلاۋىنا الىپ وتىر.

 “The Qazaq Times