الماتى وبلىسىنا قاراستى ارحارلى تاۋىنداعى V عاسىرعا ءتان ساق جازۋلارىن قۇردىمعا جىبەردى. بۇل تۋرالى Total.kz مالىمدەپ وتىر.

وسىدان ءبىر جىل بۇرىن بيلىكتىڭ امىرىنە قارسى شىققان جاندار ارحارلى تاۋىنداعى جازۋلاردى امان الىپ قالعان بولاتىن. الايدا، بىرنەشە كۇن بۇرىن تاۋدىڭ باسقا بولىگىندەگى قۇندىلىقتىڭ قۇردىمعا كەتكەندىگى تۋرالى انىقتالدى.

2018 جىلدىڭ قاراشا ايىنداعى ەكسپەديتسيا كەزىندە ءوڭىردىڭ سولتۇستىك-باتىسىنداعى تاستارعا بەينەلەنگەن سۋرەتتەردىڭ قۇلاپ جاتقاندىعىنا ماماندار كۋا بولعان. كوپتەگەن پەتروگليفتەر تەمىر داۋىرىنەن باستاۋ الىپ، تۇركى داۋىرىنە دەيىن تيەسىلى ەكەندىگى عالىمدار تاراپىنان انىقتالسا دا، ونىڭ كوزىن قۇرتۋ تەز ارادا ورىن الۋدا. ءتىپتى، قولا داۋىرىنە تيەسىلى تاريحي جادىگەرلەردىڭ بار ەكەندىگى دە راس.

كەربۇلاق اۋدانىنا قاراستى سامەن جانە جولامەن اۋىلدارىندا 100-1500-گە تارتا ەسكى سۋرەتتەردىڭ بار بولعان. سونىمەن قاتار، ساق ءداۋىرىنىڭ قورعاندارى تابىلعان. بۇگىنگە دەيىنگى زەرتتەۋ ناتيجەسى بويىنشا، 19 ورىن انىقتالىپ وتىر.

تاريحي ورىنداردىڭ ءبىرى تاس كارەرىنىڭ ماڭىندا ورنالاسقان. سوندىقتان، تاۋدىڭ تومەنگى جاعىنداعى سۋرەتتەردىڭ جويىلىپ كەتكەندىگىن كوپتەگەن زەرتتەۋشىلەر راستاپ وتىر. تەك جوعارعى بولىگىندەگى پەتروگليفتەر عانا جويىلىپ كەتۋدەن ءدىن امان. الايدا، مۇنىڭ قانشالىقتى تۇراتىندىعىن دا ناقتى ايتىپ جەتكىزۋ قيىن.

ارحارلىنىڭ اۋىر تاريحىنىڭ كۇنى دە ءسونىپ بارادى. سان عاسىرلىق مۇرالاردى ساقتاي الماي وتىرمىز با الدە، ساقتاعىمىز كەلمەي وتىر ما؟ ول ءالى كۇنگە دەيىن جۇمباق كۇيىندە. سەبەبى، قازاق دالاسىنداعى تاريحقا باي ورىنداردىڭ بۇل ءسۇرىلىپ وتىرعان العاشقىسى ەمەس. ارينە، زاماننىڭ اعىمىمەن ءجۇرىپ بارا جاتساق تا، بۇرىنعىنىڭ مۇراسىنا نۇھسان كەلتىرۋ تاريحي قۇندىلىقتى قادىرلەمەۋدىڭ انىق كورىنىسى ەكەندىگى بەلگىلى.

"The Qazaq Times"