قازاق ونەرىنىڭ قاراشاڭىراعى م.اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميالىق دراما تەاترى 93-ءشى رەت تەاتر ماۋسىمىن اشۋعا دايىندالۋدا. 

جاڭا ماۋسىمدى 2-ءشى قازان كۇنى تەاتردىڭ ءداستۇرى بويىنشا  مۇحتار اۋەزوۆتىڭ «اباي»  تراگەدياسىمەن اشادى. العاش رەت اسقار توقپانوۆ ساحنالاعان "اباي" تراگەدياسى تەاتردا 1940 جىلدان بەرى قويىلىپ كەلەدى.

كەزەكتى تەاتر ماۋسىمىندا تەاتر قورجىنىنداعى قويىلىمدارمەن قاتار بىرقاتار جاڭا جوبالار دا ىسكە اسىرىلماق. اسىرەسە، قازاق ونەرىنىڭ ءىرى تۇلعالارىنىڭ ءومىر تاريحى، قازاق مادەنيەتىنىڭ، ساحنا ونەرىنىڭ تاريحى كوبىرەك ناسيحاتتاماق.

“The Qazaq Times”