گازا سەكتورىنداعى پالەستينالىق توپ شەكاراداعى اتىستى توقتاتۋ تۋرالى يزرايلمەن كەلىسىمگە كەلگەنىن راستادى. بۇل تۋرالى «Jerusalem Post» حابارلايدى.

اتالعان كەلىسىم تۋرالى مامىلە 20 شىلدە، جۇما كۇنى ورىن العان قاقتىعىستان كەيىن جاسالعان. ءيزرايلدىڭ قورعانىس اسكەرى گازا سەكتورىنداعى حاماس ۇيىمىنا قارسى ونداعان زىمىران اتقان. وسىعان جاۋاپ رەتىندە يزرايل تەرريتورياسىنا ءۇش زىمىران شابۋىلى جاسالعان. اتىس كەزىندە ءتورت پالەستينالىق قازا تاۋىپ، كەم دەگەندە 120 ادام جارالانعان. سونىمەن قاتار، يزرايل اسكەرى قازا تاپقان. ەسكە سالايىق، 20 شىلدە كۇنى ءيزرايلدىڭ قورعانىس اسكەرى گازا سەكتورى تەرريتورياسىندا حاماس-قا اۋە شابۋىلىن جاساعان ەدى.

“The Qazaq Times”