اسكەري قاقتىعىستاردىڭ كەسىرىنەن ۇيلەرىن تاستاپ كەتۋگە ءماجبۇر بولعان ءسۇريا تۇرعىندارى وتاندارىنا ورالۋدا. ماسەلەن، 16 شىلدەدە ءبىر عانا كۇننىڭ ىشىندە شىعىس گۋتاعا لاگەرلەردەن 95 بوسقىن قايتقان. بۇل تۋرالى «ru.euronews.com» حابارلادى.

اقپارات قۇرالدارى تاراتقان مالىمەتكە سايكەس، رەسمي ورگاندار شىعىس گۋتاعا 72 321 بوسقىن قايتا ورالعانىن حابارلاعان.  سونىمەن قاتار، دەر-ءاز-زور قالاسىنداعى سالحياز ەلدىمەكەنى تۇرعىندارىنا گۋمانيتارلىق كومەك كورسەتىلگەن. بەيبىت تۇرعىندارعا جالپى سالماعى 2,8 توننا قۇرايتىن 620 ازىق-تۇلىك پاكەتى ۇلەستىرىلگەن. ال، قاۋىپسىز ايماق رەتىندە جاريالانعان وڭتۇستىك-باتىس وڭىرىندە قارۋلى وپپوزيتسيا وتريادتارىن قارۋسىزداندىرۋ جالعاستىرىلۋدا. ەسكە سالايىق، 15 شىلدە كۇنى ءسۇريا اراب اسكەرى دەرا قالاسىنىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا ءىرى شابۋىل ارەكەتىن جۇرگىزگەن ەدى. «حايات تاحرير ءاش-شام» توبىنىڭ بەلسەندىلەرىمەن بولعان قارۋلى قاقتىعىس كەزىندە زيمرين قالاسى دا ازات ەتىلگەن بولاتىن.

“The Qazaq Times”