«ازاتتىق» راديوسىنىڭ تۇرىكمەن قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، تۇركىمەنستان تۇرعىندارىنا 40 جاسقا تولماستان شەتەلگە شىعۋلارىنا تىيىم سالىنۋدا.

بۇل شەكتەۋ بۇعان دەيىن 30 جاسقا دەيىن بولسا، ەندى 40 جاسقا دەيىن ۇزارتىلدى. تۇركىمەنستان كوشى-قون قىزمەتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى جاستارى قىرىقتان اسپاعان ەشكىمگە تۋريستىك ۆيزا بەرىلمەيتىنىن، جوعارى بيلىك تاراپىنان وسىعان قاتىستى قاتاڭ تالاپ تۇسىرىلگەنىن مالىمدەگەن. تۇركىمەن بيلىگى كوشى-قونعا قاتىستى بۇنداي ەرەكشە زاڭدى ەل تۇرعىندارىنىڭ كۇن كورىس ءۇشىن تۇركىمەنستاندا سىرت ەلدەرگە كەتۋلەرىمەن، سالدارىنان ەگىنشارۋاشىلىق سالاسىنىنداعى جۇمىس كۇشىنىڭ جەتىسپەۋشىلىگىمەن تۇسىندىرۋدە. بۇعان دەيىن دە ءتۇرلى زاڭدارىمەن نازارىمىزدى اۋدارعان تۇركىمەنستاندا سەبەبى قازىرگى تاڭدا ازىق-تۇلىك تاپشىلىعى كۇن ساناپ ارتۋدا.

“The Qazaq Times”