10 ماۋسىم كۇنى قىتايدا وتكەن شىۇ ءسامميتىنىڭ ماڭىزدى ناتيجەلەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە — پاكىستان مەن اۋعانستان اراسىندا جاسالعان كەلىسىمشارت بولىپ تابىلادى، دەپ حابارلايدى اۋعانستان پرەزيدەنتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى. اتالعان كەلىسىمشارت اياسىندا اۋعانستان مەن پاكىستان ەكى ەلدىڭ شەكاراسىندا ۇيلەستىرۋشى ورتالىقتارىن قۇرۋعا، وسى ارقىلى زاڭسىز سانالاتىن قارۋلى قۇرىلىمدار تۋرالى ءبىر-ءبىرىن حاباردار ەتىپ وتىرۋعا كەلىسكەن. بۇل تۋرالى «hurriyet.com.tr» اگەنتتىگى دە حابارلايدى.

وسى كەلىسىمشارت جاسالعاننان كەيىن ەكى ەلدىڭ باس قولباسشىلارى راۆالپيندي قالاسىندا (پاكىستان) كەزدەسىپ، قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى ماڭىزدى ماسەلەلەردى تالقىلادى. ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، پاكىستان شىۇ-نىڭ تولىق قۇقىقتى مۇشەسى بولىپ تابىلادى. ال، اۋعانستان وسى ۇيىمنىڭ باقىلاۋشى-ەل مارتەبەسىنە يە. وسىنىڭ ارقاسىندا اۋعانستان پرەزيدەنتى اشراف گاني ۇيىمنىڭ كوپتەگەن شارالارىنا بەلسەندى قاتىسىپ ءجۇر. ەندى بۇدان بىلاي جاڭادان قۇرىلعان ۇيلەستىرۋشى ورتالىقتار اۋعانستان مەن پاكىستان شەكاراسىنداعى باستى كەدەندىك-باقىلاۋ نىساندارى بولىپ تابىلاتىن توركحامە جانە چاماندا قۇرىلماق. قول قويىلعان كەلىسىمشارتتار اياسىندا پاكىستان ارمياسىنىڭ باسشىسى كامار دجابەد بادجۆا پرەزيدەنت اشراف گانيدىڭ شاقىرتۋىمەن اۋعانستانعا رەسمي ساپارمەن بارادى.

“The Qazaq Times”